„Wystawa 3×TAK, czyli pokaz kolek­cji war­szaw­skiego Muzeum Sztuki Nowoczesnej w 2009 roku, stanowiła rodzaj manifestu muzeum zaangażowanego, obywatel­skiego i krytycz­nego. W ramach 3×TAK zaprezentowaliśmy m.in. serię rysunków Rafała Buj­now­skiego pt. Górnicy, w której zainteresowało nas nawiązanie do strajków górniczych przetaczających się przez Polskę w 2007 roku. Górników pokazywaliśmy razem z obrazami rumuńskiego artysty Iona Grigorescu z 1972 roku, zatytułowanymi Com­muters, które podob­nie jak prace Buj­now­skiego przedstawiają por­trety robot­ników w czasach kryzysu państwa. Eks­pozycja kolek­cji MSN z 2009 roku krążyła wokół tematu współczesnych wykluczonych, pytała o to, jakie kon­flikty zastąpiły walkę klas i w jaki sposób sztuka staje po ich stronie.

Ale Górnicy to oczywiście dużo więcej niż temat. Seria rysunków została wykonana węglem, przed­miotem górniczego trudu. Tak oto artysta proponuje charakterystyczną dla siebie grę „mieszania” pod­miotu sztuki z jego przed­miotem. Tym samym w cen­trum zain­teresowania stawia pojęcie pracy. Pracy górnika i pracy malarza”.

Joanna Myt­kow­ska, dyrek­torka muzeumGórnicy

2007
węgiel na papierze