Broniewski

Portret Władysława Broniew­skiego (1897-1962) wybit­nego poety komunistycz­nego o powikłanym, w dużej mierze tragicz­nym, życiorysie. Obraz powstał na pod­stawie fotografii Jana Styczyńskiego z przełomu lat 50. i 60. (opublikowanej w albumie krajoznaw­czym „Wisła”, 1973), przedstawiającej poetę na tle ukochanego przezeń mazowiec­kiego pejzażu. Broniew­ski był wówczas u szczytu populatności jako literacki pupil władzy ludo­wej, na jego twarzy zaś coraz wyraźniej rysowała się słabość do alkoholu. Obraz był prezen­towany w Steadelijk Museum w Amster­damie oraz w Rastrze w ramach projektu „Broniewski”.

 

 


Wilhelm Sasnal
Broniewski

2004
olej na płótnie, 190 x 180 cm

2005
olej na płótnie, 
190 x 180 cm

Kolekcja Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie