ONLINE:

 

– Zbigniew Rogal­ski, by Karol Sien­kiewicz, cul​ture.pl

– Zbigniew Rogal­ski & Michal Budny in SITE Santa Fe Bien­nial, 06-29-2011, poland.us

 

KATALOGI I FOL­DERY WYSTAW INDYWIDUALNYCH:

 

– Zbigniew Rogal­ski, Echo, Żak-Branicka, Raster, 2009 (w języku angiel­skim)
– Michal Budny, Zbigniew Rogal­ski. Projek­cja / Projec­tion, Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, War­szawa, 2006 (w językach: pol­skim, angiel­skim)
– Zbigniew Rogal­ski. Private Spring, Kun­stverein Goet­tin­gen / Raster, War­szawa / Goet­tin­gen, 2005 (w językach: angiel­skim, nie­miec­kim)
– Zbigniew Rogal­ski. Zdążyć przed zachodem słońca, Raster – War­szawa, Galeria Arsenał – Białystok, BWA -Zielona Góra, Galeria Kronika / Bytom­skie Cen­trum Kul­tury – Bytom, 2004 (w językach: pol­skim, angiel­skim)
– Magisters. Na srebr­nym globie, Raster / Austriac­kie Forum Kul­tury w War­szawie, 2001 (w językach: pol­skim, angiel­skim)
– Zbigniew Rogal­ski. Malarz, Cen­trum Sztuki Współczesnej, War­szawa, 2000 (w językach: pol­skim, angiel­skim)
– Zbigniew Rogal­ski. Malar­stwo, Galeria Arsenał Białystok, 1999 (w językach: pol­skim, angielskim)

 

KATALOGI I FOL­DERY WYSTAW ZBIOROWYCH:

 

– Demony. Współcześni artyści z Polski i z Izraela, a duchy czasu, Muzeum Sztuki Współczesnej im. Ben-​Ari, Bat Yam 2008 (w językach: angiel­skim, pol­skim, hebraj­skim)
– Back to black, Kest­ner­gesel­l­schaft, Kehrer Verlag Heidel­berg, 2008, ss. 112-115 (w językach nie­miec­kim i angiel­skim)
– Lance M. Fung, Lucky Number Seven, SITE Santa Fe’s Seventh Inter­national Bien­nial [vol. I], SITE Santa Fe, 2008, ss. 80-85, 175-177 (w języku angiel­skim)
– Lance M. Fung, Lucky Number Seven, SITE Santa Fe’s Seventh Inter­national Bien­nial [vol. II], SITE Santa Fe, 2008, s. 36-41. (w języku angiel­skim)
– Raster. L’artista nella rinunicia 2. Trans­fert Gal­lerie Polac­che a Roma 3, Istituto Polacco di Roma, War­szawa, 2008
– Bodycheck.10. Trien­nale Klein­plastik. Fel­bach, 2007 (w językach: nie­miec­kim, angiel­skim)
– Malar­stwo pol­skie XXI w. / Polish Pain­ting of the 21st Cen­tury, Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, War­szawa, 2006 (w językach: pol­skim, angiel­skim)
– Prague Bien­nale 2005, National Gal­lery, Praga, 2005 (w językach: czeskim, angiel­skim)
– Revange on realism. The fic­ticious moment in cur­rent polish art. Krin­zin­ger Projekte, Wiedeń, 2005 (w językach: angiel­skim, nie­miec­kim)
– De ma fenetre. Des artistes et leur ter­ritoires. Ecole national super­ieure des beaux-​arts, Paryż, 2004 (w językach: fran­cuskim, angiel­skim)
– Art Cologne Projects, Kolonia 2004, s. 40 (english, german)
– Dobrze, In Ord­nung (jako Magisters), Kun­st­buro, Wiedeń, 2002

 

RECEN­ZJE, ARTYKUŁY:

 

– Agata Nawrot, Oko z ciała, „Arteon”, 01.02.2011, s. 36.
– Marta Lisok, Blaknięcia, oślepienia i oko, które łzawi, 05.06.2009, http://​obieg.​pl/​r​e​c​e​n​z​j​e​/​11726
– Jakub Banasiak, Daleko od siebie, „Dziennik” w dodatku „Kultura”, 27.03.2009, s. 37.
– Igor Seider, Cisza, przepaść, echo…, „Rzeczpospolita” w dodatku „Życie Warszawy”, 18.03.2009, s. 6.
– Anna Theiss, Oszczędne malar­stwo na czas kryzysu, „Dziennik. Magazyn”, 14-15.03.2009, s. 14-15.
– Susanne Alt­mann, Made in Poland, „Art – das Kunstmagazin” nr. 1/ Januar 2009, s. 18-29.
– Kama Poznańska, Sztuka dla konesera czy biz­nes­mena. Polski rynek sztuki, „Trendy” nr 1 (30)/2009, s. 88-93.
– Cor­nelia Gockel, Was malst Du?, „Suddeutsche Zeitung”, Nr. 76, Munch­ner Kultur, s. 45, Dien­stag, 01.04.2008
– Mag­dalena Łukaszewicz-Rigamonti, Jan­kesi wykupują Polaków, „Polska”, 06.12.2007
– Adam Mazur, Efekt Sasnala, “Tygo­dnik Powszechny”, 29.07.2007
– Agnieszka Kowal­ska, Pośmiertny hołd dla Super­samu, “Gazeta Wybor­cza”, nr 11, 13-14.01.2007
– Kuba Banasiak, The best of, „Art & Business”, maj 2007, s. 74-75.
– Łukasz Gor­czyca, w: Nowe zjawiska w sztuce pol­skiej po 2000, War­szawa, 2007, s. 122 (w językach: pol­skim, angiel­skim)
– Cor­nelia Gockel, Wenn ver­traute Blicke trugen, „Suddeutsche Zeitung”, Nr. 264, Munch­ner Kultur, S. 57, 14.11.2006
– Ewa Gorządek, Rogal­ski w wiel­kim świecie, „Dziennik”, 18.11.2006, s. 92
– Poland Springs, „VMAN”, Issue 6/2006, ss. 144-149
– „ARTinvestor”, Nr 06/2006, s. 52
– Marcin Krasny, Ukatrupienie, „Obieg”, 26.02.2006
– Monika Małkowska, Wideoprojek­cja bez projek­torow, “Rzecz­pospolita”, 17.02.2006
– Adriana Popescu, Zbigniew Rogal­ski. Greidervon­put­t­kamer, „Flash Art”, Nr 238/2006, ss. 131-132
– Marcel Andino Velez, Operacja „Broniew­ski”, „Przekrój”, 09.11.2005
– Urszula Usakowska-​Wolff, Cienie na ścianie. Rogal­ski w Getyn­dze, „Obieg”, 23.05.2005
– Monika Małkowska, Poten­cjalna kolek­cja, „Rzecz­pospolita”, 13.05.2005
– Agnieszka Kowal­ska, Śmierć par­tyzanta, “Gazeta Wybor­cza. Co jest grane”, 25.02. – 03.03.2005
– Katarzyna Rój, Uwaga! Świeżo malowane, “Gazeta Wybor­cza. Wrocław”, 07.01.2005
– Amelie von Heydebreck, Wer ist der Mann im Spiegel?, „Monopol”, No 1, April/May, 2004, ss. 14, 19, 20-22
– Wiebke Huester, Gut gemalt ist hab gewon­nen, „Frankfurter All­gemeine Zeitung”, 27.03.2004
– Sebastian Cichocki, Malar­skie meblowanie rzeczywistości, „Arteon”, 3/2004. ss. 30-31
– Łukasz Kałębasiak, Już nie maluje malowania, „Gazeta Wybor­cza. Katowice”, 13/14.12.2003
– ŁUKA, Młody zdolny, „Gazeta Wybor­cza. Katowice”, 12.12.2003
– Monika Małkowska, Dywanowa produk­cja euro, „Rzeczpospolita”, 13.11.2003
– (kid), Malar­ski zastrzyk dobrej ener­gii, „Gazeta Lubuska”, 10/11.11.2003
– AKA, On się nie wstydzi, „Gazeta Wybor­cza. Stołeczna”, 10.10.2003
– Stach Szabłowski, Dla oczu i mózgu, “Życie War­szawy. Po godzinach”, 09.10.2003
– Stach Szabłowski, Dwaj zbójnicy ze świetlicy, „Zwierciadło”, Nr 10, październik 2003, ss. 96-97
– Katarzyna Połeć, Intymności i abs­trak­cje, „Gazeta Wybor­cza. Białystok”, 10.09.2003
– Kamil Kopania, Autopor­tret, „Czas Kultury”, 5/2003, ss. 96-98
– Katrin Wit­t­neven, Auf­frischen­der Wind aus oestlicher Rich­tung, „Der Tagesspiegel”
– Jacek Staniszew­ski, Malując malowanie, „Exklusiv”, Nr 10/2003, ss. 56-57
– Adam Roz­bicki, Ładniej, prościej, lżej, szczerzej, „Przekrój”, 23.10.2003, ss. 74-75
– „Notes na sześć tygodni”, nr 5/2003
– Monika Małkowska, Z cyganów w biz­nes­menów, „Rzeczpospolita”, 31.07.2002
– Jagoda Scheyerer, Die Banalität des Guten, „Falter” nr 20/02, s. 63
– P.G., In Ord­nung, „Profil 21”, 17.05.2002
– Wojtek Kocołowski, Zbyszek i Hubert na srebr­nym globie, „Przekrój”, nr 43 (2940), 29.10.2001, ss. 62-63
– Agnieszka Rayzacher, Rzeczywiscie, malują, „Kresy – Kwar­tal­nik Literacki”, 01/06.2001, ss. 199-202
– Tomasz Pion­tek, Magisterim z anar­chii, “Życie War­szawy. Kul­tura”, 21.11.2001
– Cezary Kaszew­ski, Ener­gia koloru, “Słowo Pol­skie”, 17.03.2001
– Ewa Wit­kow­ska, Po drugiej stronie płótna, „Art&Business”, nr 10/2000 , s. 54.
– Agnieszka Kowal­ska, Dwa spoj­rzenia, “Gazeta Wybor­cza. Stołeczna”, 06.09.2000
– Olga Pacewicz, Prze­malowane katalogi, “Kurier poranny”, 12.034.1999

 

WYWIADY:

 

– Agnieszka Kozak, Nar­komani malar­stwa. Ze Zbigniewem Rogal­skim roz­mawia Agnieszka Kozak, „Obieg”, http://​www.​obieg.​pl/​r​o​z​m​o​w​y​/​20140
– Piotr Bazylko, Krzysz­tof Masiewicz, Piotr Bazylko i Krzysz­tof Masiewicz rozmawiają ze Zbigniewem Rogal­skim, „Obieg”, 31.08.2006
– Marcin Krasny, Projek­cja unplug­ged. Budny i Rogal­ski w Zachęcie, „Obieg”, 2006
– Bar­bara Walocha, Manifest własnej chwili, “Gazeta Wybor­cza. Zielona Góra”, 18.11.2003

 

KSIĄŻKI:

 

– Piotr Bazylko, Krzysz­tof Masiewicz, Prze­wod­nik kolek­cjonera sztuki naj­now­szej, Warszawa-​Kraków 2008, s. 182-183.
– Tek­stylia bis. Słownik młodej pol­skiej kul­tury, Kraków, 2006, s. 641

 

TEKSTY I PUBLIKACJE WŁASNE:

 

– Holger Liebs, Melodien für Ikonen, „Monopol” nr 2(April-Mai)/2006, s. 48-55. [ilustracje]
– Paweł Soszyński, Nieżywi i leworęczni, Lampa i Iskra Boża, War­szawa 2004 [publikacja pracy na okładce: Królik / Rabbit, olej na płótnie, 80 x 80 cm, 2004]
– „Lampa”, numer 1, kwiecień 2004 [publikacja prac]
– „Monopol”, Nr. 2/2006, April/May [publikacja prac]


Zbigniew Rogalski