ONLINE:

 

– SHADES OF GRAY, by Robert G. Edel­man, art​net.com

 

KATALOGI I FOL­DERY WYSTAW INDYWIDUALNYCH:

 

– Julian Heynen (ed.), Wil­helm Sasnal, Publication of K20K21 Kun­st­sam­m­lung Nordhein-​Westfalen, Dus­sel­dorf, 2009 (german, english)
– Maria Brewińska (ed.), Wil­helm Sasnal. Lata walki / Anni di lotta / Years of Strug­gle, Zachęta The National Gal­lery of Art, Warsaw, 2007 (polish, english, italian)
– Wil­helm Sasnal. Boredom. 2007, Johnen Galerie, Berlin, 2007
– Wil­helm Sasnal. Pin­tures, Fun­dacio „La Caixa”, Bar­celona, 2007
– Wil­helm Sasnal – USA, Ujaz­dow­ski Castle Center for Con­tem­porary Art, Warsaw, 2006 (polish, english)
– Wil­helm Sasnal. Pain­tings & Films / Schil­der­jen en Films, Van Abbemuseum, Ein­dhoven, 2006
– The Vin­cent van Gogh Bien­nal Award for Con­tem­porary Art in Europe 2006, Stedelijk Museum, Amster­dam, 2006
– Wil­helm Sasnal. Night Day Night, Kun­sthalle Zurich; West­falischer Kun­stverein, Mun­ster; Hatje Cantz, Ostfildern-​Ruit, 2003
– Wil­helm Sasnal. Samo­chody i ludzie, Foksal Gal­lery Fun­dation, Warsaw, 2001

 

KATALOGI I FOL­DERY WYSTAW ZBIOROWYCH:

 

– Punkty odniesienia. Points of Reference, Muzeum Narodowe, War­szawa, 2008 (polish, english)
– Back to black, Kest­ner­gesel­l­schaft, Kehrer Verlag Heidel­berg, 2008, pp. 122-127 (german, english)
– Raster. L’artista nella rinunicia 2. Trans­fert Gal­lerie Polac­che a Roma 3, Istituto Polacco di Roma, Warsaw, 2008 (italian)
– The pain­ting of Modern Life, Hayward Gal­lery, London, 2007
– Leve de Schil­der­kunst! Terug naar de figuur, Kun­sthallle Rot­ter­dam, 2007
– Imagination Becomes Reality. Part V. Fan­tasy and Fic­tion, Sam­m­lung Goetz, Mun­chen, 2006
– Esen­tial Pain­ting, National Museum of Art, Osaka, 2006
– Imagenes em Pin­tura / Images in Pain­ting. Eber­hard Havekost / Johan­nes Kahrs / Magnus Ples­sen / Wil­helm Sasnal, Fun­dacao Ser­ralves, Museu de Arte Con­tem­poranea de Ser­ralves, Porto, 2006
– Pain­ting Codes. I codici della pit­tura, Galeria Comunale d’Arte Con­tem­poranea di Mon­fal­cone, 2006
– Infinite Pain­ting. Pit­tura Con­tem­poranea e Realismo Globale. Con­tem­porary Pain­ting and Global Realism, Villa Manin, Centro d’Arte Con­tem­poranea, Tol­mezzo (Udine), Pas­sariano, 2006
– Malar­stwo pol­skie XXI wieku / Polish Pain­ting of the 21st Cen­tury, Zachęta The National Gal­lery of Art, Warsaw, 2006 (polish, english)
– Nowe ten­den­cje w malar­stwie pol­skim / New ten­den­cies in polish pain­ting, Galeria Miej­ska BWA, Byd­goszcz, 2006, pp. 78-79 (polish, english)
– The Triumph of Pain­ting, Saat­chi Gal­lery, London, 2005
– Werke aus der Sam­m­lung Boros, Hatje Cantz, Ostfidern-​Ruit, 2004
– PRYM, Galeria BWA Zielona Gora, Foksal Gal­lery Fun­dation, Warsaw, 2004
– Urgent Pain­ting, Musee d’art moderne de la Ville de Paris, Paris, 2002
– Project 1PAUSE: Realization , Gwan­gju Bein­nale 2002, Gwan­gju Press, 2002
– Volans. Współczesna sztuka w 1000 sztuk/ Volans. Neue Kunst mal 1000, Kraków 1999 (polish, german)

 

RECEN­ZJE, ARTYKUŁY:

 

– Andrzej Szczer­ski, Why the PRL Now? Trans­lations of Memory in Con­tem­porary Polish Art, „Thirt Text”, Vol. 23, Issue 1, January 2009, pp. 85-96.
– Dorota Jarecka, Pomnik w trawie, „Gazeta Wyborcza”, 4-5.09.2010, p.12.
– bez autora, Wil­helm Sasnal, „Art Review”, Issue 42, Summer 2010, p. 140.
– Piotr Rogacz, Sztuka ze znakiem zapytania, ”Art & Biznes”, nr 5 2009, pp. 42-44.
– Sub, Wil­helm Sasnal nie chce nagrody TVP, „Gazeta Wyborcza”, 20.04.2009, p. 2.
– Piotr Kosiew­ski, Nie tylko słynnie i ładnie, „Tygodnik powszechny” no. 15 (3118), 12.04.2009, p. 49.
– Łukasz Białkowski, Dominik Kuryłek, Ewa Małgorzata Tatar, Beata Seweryn, Mag­dalena Drągowska, Mag­dalena Ujma, Jerzy Hanusek, Krótka historia Grupy Ładnie, http://​www.​obieg.​pl/​w​y​d​a​r​z​e​n​i​e​/9952, 02.04.2009
– Stach Szabłowski, Grupa Ładnie, czyli nowy mit pol­skiej sztuki, „Dziennik. Magazyn” no. 253 (6/2008), 7-8.02.2009, pp. 14-15.
– Monika Małkowska, Kto będzie gwiazdą za 10 lat – ran­king subiek­tywny, „Rzeczpospolita” nr 11 (8216), 14.01.2009., pp. 18-19.
– Andrzej Szczer­ski, Why the PRL Now? Trans­lations of Memory in Con­tem­porary Polish Art, „Third Text”, Vol. 23, Issue 1, January, 2009, p. 85-96.
– Susanne Alt­mann, Made in Poland, „Art – das Kunstmagazin” nr. 1/ Januar 2009, p. 18-29.
– Kama Poznańska, Sztuka dla konesera czy biz­nes­mena. Polski rynek sztuki, „Trendy” no. 1 (30)/2009, pp. 88-93.
– Anna Theiss, Ale ładnie, „Dziennik” – „Kultura”, 9.01.09, p. 36.
– Krzysz­tof Żurek, Sasnal. Malarz jako inwestycja, „Platinium.Magazyn PKO Banku Polskiego” nr 1(19)/zima 2008, pp. 54-56.
– Bożena Kowal­ska, Fenomen Wil­helma Sasnala, „Format” no. 55/2008, p. 112-113.
– Katarzyna Bojar­ska, Historia na wolności – nie­zapo­mniane gesty leczenia pamięci, „Kresy. Kwar­tal­nik literacki” no. 3(75)/2008, p. 182-189.
– Agnieszka Kowal­ska, Sasnal na Bien­nale, “Gazeta Wybor­cza. Co jest grane?”, 09.05.2008
– Katarzyna Bojar­ska, Gęby Wil­helma Sasnala, “Odra”, 05-2008, pp. 85-91
– Violetta Saj­kiewicz, Triumf malar­stwa, „Czas Kultury”, 1/2008 (142), pp. 141-149
– Piotr Stasiow­ski, Mal’ba ako proces neustaleho komen­tara, „Flash Art” CZ/SK, Decem­ber 2007 – May 2008, pp. 44-46
– Monika Małkowska, Respekt dla krasnala, „Sztuka.pl. Gazeta Atykwaryczna”, Nr 2(143), luty 2008, pp. 74-75
– Jakub Banasiak, Coś się kończy, coś się zaczyna, „Art&Business”, (styczeń-luty), 2008 pp. 156-160
– Bohdan Urban­kow­ski, Taki duży, a wciąż racz­kuje, “Gazeta Polska”, Nr 7, 13.02.2008
– Karol Sien­kiewicz, Malarz wstydliwy, boć to z pol­skiej ziemi, “Sekcja”, luty 2008
– Stach Szabłowski, Fotografia malowana, “Zwierciadło”, Nr 1, 01.2008
– Bar­tosz Bator, Prace Wil­helma Sasnala w Zachęcie, “Dzien­nik”, 03.01.2008
– TD, Sasnal w Lublinie!, “Kurier Lubel­ski”, 07.12.2007
– Agnieszka Kowal­ska, Malarz i idol, czyli fenomen Sasnala, “Gazeta Wybor­cza. Stołeczna”, 04.12.2007, p. 9
– Cezary Polak, Rot­ten­berg o Sasnalu: właśnie tacy są wielcy artyści, „Dziennik”, 1-2.12.2007, p. 24
– JJ Char­lesworth, The Pain­ting of Modern Life, „Art Mon­thly”, Novem­ber 07 no 311, pp. 28-29
– Marcel Andino Velez, Nasi najdrożsi, „Przekrój”, 30.11.2007
– Dorota Jarecka, Płonące bałwany Wil­helma Sasnala, „Gazeta Wybor­cza. Kultura”, 28.11.2007, p. 14
– Igor Seider, Historia ukryta pomiędzy obrazami, „Życie War­szawy”, 27.11.2007, p. 15
– Piotr Kosiew­ski, Triumf Wil­helma Sasnala, „Dzien­nik”, 27.11.2007, p. 22
– Agnieszka Kowal­ska, Lata walki Sasnala, „Gazeta Wybor­cza. Stołeczna”, 24-25.11.2007, p. 8
– Stach Szabłowski, Jaka skala dla Sasnala, “Dzien­nik”, 23.11.2007, p. 83
– Patrycja Musiał, Nuda dopadła Sasnala, czy Sasnal dopadł nudę?, “Obieg”, 27.09.2007
– Maciej Mazurek, Jestem pewien, że kul­tura potrzebuje takiego Sasnala, „Dziennik”, 02.08.2007, pp. 20-21
– Adam Mazur, Efekt Sasnala, “Tygo­dnik Powszechny”, 29.07.2007
– Agnieszka Kowal­ska, Sasnal namalował bratki jak zjawy, “Gazeta Wybor­cza. Stołeczna”, 05.07.2007
– Claire Gilman, Wil­helm Sasnal, “Flash Art”, Vol XL, No 254, May-​June 2007, p. 243
– Kuba Banasiak, The best of, „Art & Business”, 5/2007, p. 74-75.
– Mag­dalena Dziadek, Fryderyk II I kult muzyki w Ber­linie, “Opcje”, 03/2007, pp. 92-93
– Sebastian Cichocki, Fabryka z widokiem na przeszłość, “Opcje”, 03/2007, pp. 90-91
– Przemysław Jędrowski, Sasnal jako ćwiczenie prak­tyczne, „Arteon”, 3/2007, marzec 2007, pp. 12-13
– Karolina Staszek, Sasnal – artysta zaangażowany, „Arteon”, 3/2007, marzec 2007, pp. 14-15
– Jakub Dąbrowski, O malowaniu muzyki i roz­grywaniu malar­stwa, „Arteon”, 3/2007, marzec 2007, pp. 16-17
– Stanisław Czekal­ski, niech spoczywa… analiza her­meneutyczna obrazu Wlhelma Sasnala Bez tytułu (Andrzej), „Arteon”, 3/2007, marzec 2007, pp. 18-21
– Wojtek Nyc, Wil­helm Sasnal w Anton Kern Gal­lery, „Krytykant.pl”, 09.03.2007
– Jakub Banasiak, 100 utraconych kawałków, “Arteon”, Nr 3 /83/2007, pp. 27-29
– Michał Mazurek, O Sasnalu, miłości bytu i chłopcu w świtelicy, “Arteon”, Nr 3 /83/2007, pp. 24-26
– Łukasz Gazur, Ładnie maluj­cie, ładnie, „Gazeta Antykwaryczna. Sztuka.pl”, nr 2/2007, pp. 18-19
– Łukasz Gazur, Polska sztuka w błysku “flashy”, „Gazeta Antykwaryczna. Sztuka.pl”, nr 2/2007, pp. 54-57
– Łukasz Gor­czyca, in: New phenomena in polish art after 2000, Warsaw, 2007, p. 126 (polish, english)
– Urlich Loock, Adam Szym­czyk, Lack, w: Imagenes em Pin­tura / Images in Pain­ting. Eber­hard Havekost / Johan­nes Kahrs / Magnus Ples­sen / Wil­helm Sasnal, Fun­dacao Ser­ralves, Museu de Arte
Con­tem­poranea de Ser­ralves, Porto, 2006
– Hans-​Jurgen Hafner, Ist das Leben nicht schon?, “Kun­st­forum”, Bd. 182, 10-11/2006, pp. 348-349
– Agata Pyzik, Od malar­stwa do filmu, “Fluid”, Nr 08/654/2006
– Emil C. Marino, Wil­helm Sasnal – próba syn­tezy, „Fluid”, 7 (64) 2006, pp. 58-61
– Marcel Andino Velez, Sasnal, Ołowska, Raj­kow­ska, „Przekrój”, Nr 29, 20.07.2006
– Dorota Nowakow­ska, Bez prowokacji, za to z klasą, „Życie War­szawy”, 18.07.2006
– Monika Małkowska, W gwiaz­dor­skiej lidze, „Rzecz­pospolita”, 18.07.2006
– Justyna Kowal­ska, Malarze robią filmy, „Dzien­nik”, 14.07.2006
– Łukasz Ron­duda, Wzorzec kilograma, “Obieg”, 13.07.2006
– Monika Branicka, Bad News, „Art & Business” no. 6/2006, p. 58-59.
– Katarzyna Ruchel-​Stockmans, Pismo malar­stwa, “Arteon”, nr 6/74/2006, pp. 32-33
– Katarzyna Ruchel-​Stockmans, „Flash Art” no. 248/(May-June 2006), p. 130.
– Martin Coomer, “Not being boring: Wil­helm Sasnal, “Art Reveiw”, Issue 04/2006, p. 36
– Dorota Jarecka, Ironista patrzy na Europę, „Gazeta Wyborcza”, 24.02.2006
– Dorota Jarecka, Wil­helm Sasnal na wystawie w Van Abbemuseum w Ein­dhoven, „Gazeta Wyborcza”, 23.02.2006
– Sonia Cam­pagnola, Who If Not We, „Flash Art”, nr 241/2005, p. 51
– Małgorzata Stal­mier­ska, Broniew­ski na sztan­darze, “Art&Business”, Nr 12/2005, p. 52
– Marcel Andino Velez, Operacja „Broniew­ski”, „Przekrój”, 09.11.2005
– Violetta Saj­kiewicz, Nowy wspaniały pop, „Dekada literacka” no. 5 (213)/2005, pp. 4-18.
– Bar­tosz Marzec, Bun­tow­nik zmanipulowany, “Rzecz­pospolita”, 02.11.2005
– Mag­dalena Łukaszewicz, Anna Drew­ska, Na rynku malowane, „New­sweek Polska”, nr 31, 07.08.2005, pp. 85-91
– Mirosław Rataj­czak, Ładnie już było, „Odra”, 74, 2005
– Piotr Sarzyński, Triumf pędzla, “Polityka”, 11.06.2005, pp. 74-75
– Marcel Andino Velez, Sasnal na Dzikim Zachodzie, „Przekrój”, no. 16, 14.04.2005, pp. 88-93
– Adam Soboczyn­ski, Anatomie eines Aufstiegs, „Monopol” no. 3/2005, pp. 64,66.
– Mat­thew Col­lings, The dif­ference between Wil­helm Sasnal and Luc Tuymans, “Modern Pain­ters”, autumn 2004, pp. 26-29
– Jordan Kantor, The Tuymans Effect, “Art­forum”, Novem­ber 2004, p. 164-171.
– ROTA, Prze­krojowa wystawa, „Gazeta Wybor­cza. Zielona Góra”, 08.10.2004
– (kid), Przekrój w galerii, „Gazeta Lubuska”, 07.10.2004
– Wal­demar Baraniew­ski, Dekada bez właściwości, „Odra” czer­wiec, rok XLIX/2004, p. 39-45.
– Tomasz Plata, Jest wiosna. Jest wojna, „City Magazine”, maj 2004
– Adam Szym­czyk, Szlam, „Obieg” no. 2(70)/2004, p. 4-9.
– Stach Szabłowski, W lidze mistrzów, „Magazyn Volvo”, numer 14, wiosna 2004, pp. 38-43
– Meghan Dailey, Pain­ting recor­ding, „Parkett”, no 70, 2004, pp. 60-70
– Adam Szym­czyk, Schlamm, „Parkett”, no 70, 2004, pp. 71-81
– Gregor Jansen, Petite Sen­sation, „Parkett”, no 70, 2004, pp. 82-93
– Renate Puvogel, Wil­helm Sasnal, „Kunstforum”, 11.12.2003, pp. 338-340
– Florian Illies, Die Jungen Polen kommen!, „Monopol” no. 0, 10/2003, p. 45-52.
– Michał Korzeniow­ski, Ładnie malowane, „Magazyn Młodych i Dynamicz­nych”, nr 3, 10.2003, pp. 78-80
– Marcel Andino Velez, Malarz eks­por­towy, „Przekrój”, nr 30/2979, 28.07.2003, pp. 24-31
– Mark Land­sman, For your pleasure, „Frieze”, Issue 75, May 2003, p. 80-83.
– Agnieszka Kowal­ska, Pan pięknie maluje, “Gazeta Wybor­cza. Stołeczna”, 16.04.2003
– Olga Juskowiak, Młoda scena; POKOLENIE 2000, “Gazeta Malarzy i Poetów”, 4/2003, pp. 17-20
– Monika Brzyw­czy, Kraków-Warszawa. Sasnala życie codzienne, „City Magazine”, wrzesień 2002
– Ralph Christofori, Wil­helm Sasnals Realismus, „Kunst-Bulletin”, 9/2002, pp. 14-19
– Monika Małkowska, Z cyganów w bizen­smenów, „Rzeczpospolita”, 31.07.2002
– Boguslaw Deptuła, Real, „Tygo­dnik Powszechny”, 21.07.2002
– Piotr Sarzyński, Nieoczekiwany urok banału, „Polityka”, nr 27, 06.07.2002, pp. 54-55
– Monika Małkowska, Krew i łzy, „Rzecz­pospolita”, 20.07.2002
– Magda Cytow­ska, Sztuka (nad)zwyczajna, „Życie. War­szawa”, 28.06.2002
– Mirosław Łukaszuk, Komiks kole w oczy, “Trybuna Śląska”, 07.05.2002
– Violetta Saj­kiewicz, Granica (nie)widzialności, „Opcje”, nr 2 (43) kwiecień 2002, pp. 62-63
– Hans Rudolf Reust, Wil­helm Sasnal, “Art­forum”, 2/2002, p. 159
– Łukasz Kałębasak, Totalne przegięce, “Gazeta Wybor­cza. Katowice”, 19.11.2001
– Wanda Then, Artyści w natar­ciu, “Dzien­nik Zachodni. Katowice”, 15.11.2001
– Goschka Gawlik, Zeitgenössiche Kunst in Polen, „Skug” Vol 48., 10-11/2001, pp. 56-58.
– Piotr Sarzyński, Piesz­czoty pędzlem, “Poltyka”, 11.08.2001
– Paweł Dunin-Wąsowicz, O zwykłym życiu, „Gazeta Wybor­cza. Magazyn z książkami” 12.07.2001, p. 38
– Paweł Dunin-Wąsowicz, Życie codzienne w Polsce w latach 1999-2001, Sasnal, Wil­helm, 11.07.2001, http://​wybor​cza.​pl/​1​,​7​5​5​1​7​,​3​4​5​5​3​5​.html
– TOP, Rasterowcy wywrotowcy, “Życie War­szawy”, 09.07.2001
– Agnieszka Rayzacher, Rzeczywiscie, malują, „Kresy – Kwar­tal­nik Literacki”, 01/06.2001, pp. 199-202
– Agniszka Kowal­ska, Codzienność Wilego, Anki, Kacpra, “Gazeta Wybor­cza. Stołeczna”, 04.06.2001, p. 15
– (MSZ), Humor, sztuka, ironia, „Gazeta Wybor­cza. Krakow­ska”, 01.06.2001
– Jolanta Antecka, Pop-​elta w Bun­krze, „Dzien­nik Polski. Kraków”, 31.05.2001
– (MSZ), Pop elita, „Gazeta Wybor­cza. Krakow­ska”, 26-27.05.2001
– Michał Woliński, Wil­helm Sasnal. „Fajne” życie, „ładna” śmierć, „Fluid”, 03(04) 2001, pp. 62-66
– Agniszka Kowal­ska, Wspólna wrażliwość, “Gazeta Wybor­cza. Stołeczna”, 06-07.04.2001
– Stach Szabłowski, Kon­tem­placyjne wybuchy, “Przekrój”, 25.02.2001
– Łukasz Kalebasiak, Ładnie w Sek­torze, „Gazeta w Katowicach”, 27-28.01.2001
– Justyna Nowicka, Ale Ładnie!, „Rzecz­pospolita”, 16-17.12.2000
– Jakub Wygębski, Grupa Kury Krad­nie, „Art&Business”, nr 10/2000, p. 30-32.
– Agnieszka Kowal­ska, Ładne rzeczy!, „Gazeta Wybor­cza. Stołeczna”, 04.08.2000
– Woj­ciech Wil­czyk, Gołota chłopak ze złota, „Art&Business”, nr 5/2000
– Agata Wolna, Jesień młodych malarzy, “Trybuna Śląska”, 27/28.11.1999
– MAN, Biel­ska Jesień, “Gazeta Wybor­cza. Katowice”, 19.11.1999
– (AN), Sto kawałków Wil­helma Sasnala. Debiut w Zderzaku, “Dzien­nik Polski”, 15-16.05.1999

 

WYWIADY:

 

– Danuta Sub­otko, Wil­helm Sasnal: Brzydzę się kimś, kto nie brzydzi się faszyzmem, 19.04.2009, http://​wybor​cza.​pl/​1​,​7​5​4​7​5​,​6​5​1​5​4​7​5​,​W​i​l​h​e​l​m​_​S​a​s​n​a​l​_​_​B​r​z​y​d​z​e​_​s​i​e​_​k​i​m​s​_​_​k​t​o​_​n​i​e​_​b​r​z​y​d​z​i​.html
– Piotr Kosiew­ski, Sasnal, malarz historyczny?, „Kresy. Kwar­tal­nik literacki” no. 3(75)/2008, p. 207-213.
– Łukasz Maciejew­ski, Obrazy przyszły do mnie z muzyki, “Film”, czer­wiec 2008, pp. 68-72
– Kris Latocha, Naoko Higashi, Wil­helm Sasnal. Eastern European Reality to the World, „Someone’s garden. Cur­tained garden”, pp. 18-21 (polish, japanese) [http://​4ever0.heteml.​jp/​m​/​e​/​w​i​l​h​e​l​m​_​s​a​s​n​a​l​.​p​h​p​?​m​t​k​k​_​p​age=2]
– Jakub Banasiak, To nie jest już młode drzewko, tylko pień / Roz­mowa z Wil­hel­mem Sasnalem, „Krytykant”, 29.02.2008
– Maria Brewińska, Mal’owanie je nieco bezne, „Flash art” CZ/SK, Decem­ber 2007 – May 2008, pp. 24-27
– Agnieszka Kowal­ska, Polska mnie obchodzi, “Gazeta Wybor­cza. Stołeczna”, 30.11.2007, pp. 12-13
– Piotr Marecki, Kuba Mikudra, Paweł Mościciki, Malarskość filmem, filmowość malar­stwem, “Obieg”, 26.11.2007
– Sławomir Sierakow­ski, Złe emocje napędzają mnie do pracy, “Dzien­nik”, 23.11.2007, pp. 84-85
– Joanna Rusz­czyk, Sasnal, sprzedaj obraz, “New­sweek Polska”, 18.11.2007, pp. 116-118
– ROTA, Sasanl – reżyser obrazu, “Gazeta Wybor­cza – Zielona Góra”, 16.11.2007
– DM, Wil­helm Sasnal. Sztuka cen­niej­sza niż mil­lion złotych, “Playboy. Kreator”, Nr 11, 11-2007, p. 144-148
– Karol Radziszew­ski, Roz­mowa z Wil­hel­mem Sasnalem / A chat with Wil­helm Sasnal, „DIK Fagazine”, No 6, październik 2007, pp. 82-85
– Piotr Kisiew­ski i Agnieszka Sabor, Kumulacja ener­gii, “Tygo­dnik Powszechny”, 09.09.2007
– Natalia Kalis, Boję się określenia malarz, “A4”, 01.09.2007, pp. 76-85 (w językach: pol­skim i angiel­skm)
– Maciej Mazurek, Jestem pewien, że kul­tura potrzebuje takiego Sasnala, “Dziennik”,02.08.2007, pp. 20-21
– Patrycja Musiał, Malar­stwo tratuję jako narzędzie komunikacji, “Gazeta Wybor­cza. Kraków”, 09.07.2007
– wysłuchała Hanna Halek, Tarnów Wil­helma Sasnala, “Zwierciadło”, 07-2007, pp. 44-49

– Dorota Jarecka, Nie chcę być prze­widywalny, „Gazeta Wyborcza”, 9-10.12.2006, p. 12
– Karolina Domagal­ska i Zuzannna Kisielew­ska, Wolę polski grajdoł, „Gazeta Wybor­cza. Wysokie Obcasy”, 05.08.2006, pp. 44-45
– Paweł Dunin-Wąsowicz, Nie wiedziałem, co to Bauhaus, „Lampa”, no 7-8 (lipiec-sierpień), 2006, pp. 18-23
– Jacek Staniszew­ski, Agata Nowicka, Stylistyczna per­wer­sja, “Exlusiv”, n’ 42/07/2006, pp. 28-34

 

KSIĄŻKI:

 

– Mag­dalena Drągowska, Dominik Kuryłek, Ewa Małgorzata Tatar, Krótka Historia Grupy Ładnie, Cracow 2008.
– Piotr Bazylko, Krzysz­tof Masiewicz, Prze­wod­nik kolek­cjonera sztuki naj­now­szej, Warsaw-​Cracow 2008, pp. 184-185.
– Jakub Banasiak, To nie jest już młode drzewko, tylko pień. Roz­mowa z Wil­hel­mem Sasnalem, [in:] Rewolucjoniści są zmęczeni. Wybór tekstów 2006-2008, Otwarta Pracow­nia, Cracow 2008, p. 375- 388.
– Bar­bara Kokoska, Malar­stwo Pol­skie, Wydaw­nic­two Kluszczyński, Cracow, 2008, pp. 31, 341
– Zespół Krytyki Politycz­nej (ed.), Sasnal. Prze­wod­nik Krytyki Politycz­nej, Warsaw, 2008
– Piotr Marecki (ed.), Tek­stylia bis. Słownik młodej pol­skiej kul­tury, Cracow, 2006, p. 646

 

TEKSTY I PUBLIKACJE WŁASNE:

 

– Stanisław Brzozow­ski, Płomienie, Warsaw, 2007 [illustrations]
– „Piktogram” nr 1/2005. [cover]
– „Obieg” nr 2(70)/2004 [cover]
– Bush vs Sasnal, „City Magazine”, maj 2004 [cover and illustrations]
– „Ultramaryna. Kolory miasta”, Cieszyn, 17-27.07.2003 [cover and illustrations]
– „Frieze”, Issue 75, May 2003 [cover]
– „Opcje”, nr 2 (43) kwiecień 2002 [cover and illustrations]
– Słynne pismo we wtorek, Antologia z naj­lep­szej strony, Warsaw, 2002 [with Marcin Maciejow­ski and Rafał Buj­now­ski]
– Wil­helm Sasnal, Życie codzienne w Polsce w latach 1999-2001, Warsaw/Cracow, 2001
– Wil­helm Sasnal, No title (Girls in a car), silk­screen, 21 pages + cover, edition: 100, 2001


Wilhelm Sasnal