1977 urodzony w Krakowie.

1996-2001 Studia w Instytucie Psychologii oraz Instytucie Socjologii UJ (1996–2001).

2007 Laureat Nagrody Spoj­rzenia Deut­sche Bank

Uczest­nik programów rezyden­cjal­nych Headlands Artist in Residence w San Fran­cisco oraz Gasworks w Londynie .

Mieszka i pracuje w Krakowie i Warszawie.

 

W swoich pracach Janek Simon (born 1977) inspiruje się teo­riami i modelami naukowymi jak również zmieniającą się wraz ze zmianami cywilizacyj­nymi specyfiką i użytecznością takich dziedzin wiedzy jak geo­grafia czy ekonomia. Instalacje i obiekty Simona to często wizualizacje oparte na wzorach matematycz­nych, fizycz­nych oraz danych statystycz­nych. Jednocześnie prace te mają wymiar eks­perymen­talny i anar­chiczny, obrazują zderzanie naukowych teorii z rzeczywistością codzien­nego życia, aktual­nymi zjawiskami socjologicz­nymi i politycz­nymi. Szereg prac, często zawierających złożone układy elek­troniczne, powstaje według zasad Do It Your­self, są wykonane od początku do końca samodziel­nie przez artystę, który w świadomy sposób poszukuje metod pracy i strategii alter­natyw­nych dla współczesnej kul­tury masowej produk­cji i obowiązującego sys­temu artystycz­nej wytwórczości. Simon realizuje również roz­budowane projekty w różnych częściach świata angażujące innych artystów i podważające tradycyjną, europocentryczną ekonomię produk­cji artystycznej. 

 

PRACE W KOLEK­CJACH:  

 

– Cen­trum Sztuki Współczesnej Zamek Ujaz­dow­ski, War­szawa, PL
– Muzeum Narodowe, Kraków,PL
– Bun­kier Sztuki, Kraków, PL
– Śląskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych, Katowice, PL
– Muzeum Sztuki, Łódź, PL
– Kolek­cja Mileny Buj­now­skiej, PL


Janek Simon