Limitowana edycja książki „Chrysalis”, autor­stwa Mar­cina Różyca i projektu Tymka Borow­skiego, prezen­tuje historię pol­skiej mody. Wizualne opracowanie Borow­skiego, jed­nego z naj­ciekaw­szych pol­skich artystów, sprawia, że „Chrysalis” jest publikacją nieszablonową, książką-obiektem. Chronologicz­nie ułożone plan­sze składają się na prezentację wybit­nych projek­tantów oraz przełomowych trendów, które pojawiły się w pol­skiej modzie na prze­strzeni ostat­nich 70 lat. Każdą stronę publikacji zdobią unikalne printy projektu Borow­skiego i wyjątkowe ilustracje; karty umiesz­czone zostały w specjal­nie zaprojek­towanej w tym celu formie.

„Chrysalis” wyprodukowano przez Instytut Kul­tury Pol­skiej w Londynie.

 

Program:

 

Piątek, 1 września

 

18:00 Prezen­tacja kolek­cji Arkadiusa, plan­sze „Chrysalis” projektu Tymka Borow­skiego w aranżacji Ewy Ciepielew­skiej, wybór syl­wetek marek Pat Guzik i DRAMAT Europe

 

19:30 „WORKSONGS”

 

Muzyczna spowiedź byłej pracow­nicy giełdy, która pod wpływem mistycz­nej wizji prze­nosi się na rynek spekulacji kryptowalutami.

 

Maria Mag­dalena Kozłowska – kon­cep­cja, śpiew, performans

Karolina Karpińska – sopran

Jan Tomza-​Osiecki – muzyka, współpraca dramaturgiczna

 

Sobota, 2 września

 

17:00 „Zawłaszczanie i źródła inspiracji we współczesnym projektowaniu”

 

dys­kusja z udziałem Tymka Borow­skiego, Mar­cina Różyca, KAASKAS i Dominika Zielińskiego (w imieniu projek­tanta Arkadiusa); prowadzenie – Kola Śliwińska

 

 WORKSONGS


SPOTKANIE AUTORSKIE

„Chrysalis”