Szkice Mateckiego w paryskim lesie

Paryska Progress Gal­lery urządziła wspólna wystawę Prze­mka Matec­kiego i fran­cuskiego artysty Pierre’a Ardouvina pod chwytliwym tytułem „Isn’t it good to be lost in the wood”. Obaj artyści pokazują swoje prace na papierze, Prze­mek – wybór kilkudziesięciu szkiców olej­nych malowanych na stron­nicach kolorowych magazynów. Z kolei Ardouvin prezentuje wybór swoich prac powstających na pocztówkach. Zgod­nie z pomysłem Matec­kiego, charak­terystyczny, czworoboczny słup wspierający strop galerii został zmul­tiplikowany, a uzyskany w ten sposób las kolumn posłużył za podstawową powierzchnię ekspozycyjną. 

O pobycie w Paryżu i obej­rzanych tam wystawach Prze­mek napisał: „Pochodziłem trochę po wystawach. W tych wiel­kich, znanych miej­scach. Sztuka zmierza kon­sekwent­nie w sam swój środek. Wszystko jest bardzo poukładane. Gdzieś tam można by odnieść wrażenie że sztuka jest prosta, że sama w sobie coraz mniej niesie. Jest za to otwarta na szereg inter­pretacji i wydaje mi się, że jest nieznośnie przystępna widzowi. często kreowana przez zwiedzającego.”


WYSTAWY ZAGRANICĄ

Szkice Mateckiego w paryskim lesie

Pierre Ardouvin i Przemek Matecki

Isn't it Good to be Lost in the Wood

 

Progress Gallery, Paryż

24.05.-19.07.2014