Movaland, wystawa Slavs and Tatars w Mińsku, to przegląd prac kolek­tywu z ostat­nich lat – znaj­dziemy tam m.in. instalację PrayWay, czyli „latający dywan” zain­spirowany tradycyj­nymi wschod­nimi pijal­niami herbat, który polska publiczność może znać chociażby z kolek­cji Muzeum Sztuki Nowoczesnej w War­szawie. Ale wystawa ta to także inauguracja programu rezydencyjno-​mentorskiego w berlińskim studio kolek­tywu, w którym udział wezmą artyści, kuratorzy i prak­tycy sztuki z Białorusi. 


wystawy zagraniczne

Slavs and Tatars w Mińsku

Galeria Ў 

Mińsk, Białoruś

21.02–21.04.2019

 

fot. Sergey Zhdanovich