Po przed­premierowej prezen­tacji pracy Rafała Buj­now­skiego „Pomnik neurotyków – Kałuża Oskara” w Królikarni, monument trafił na swoje docelowe miej­sce, to znaczy na Aleje Ujaz­dow­skie w War­szawie – przy ścieżce rowerowej między Agrykolą a wejściem do Ogrodu Botanicz­nego. Oskar Dawicki, któremu dedykowane jest to wyjątkowe dzieło, wziął udział w inauguracji napełniając wodą nieckę wyżłobioną w granitowych płytach chod­nikowych. Powstająca w ten sposób kałuża przy­biera kształt ideal­nego koła. To kolejna po pomniku Louis-Auguste’a Cyparisa oraz płytach pamiątkowych w Tar­nowie i Sopocie, trwała realizacja Buj­now­skiego w prze­strzeni publicz­nej. Producen­tem projektu jest Fun­dacja Witryna.


wystawy w warszawie

Pomnik neurotyków w Alejach Ujazdowskich

Rafał Bujnowski
„Pomnik neurotyków – Kałuża Oskara“

 

Kuratorka: Agnieszka Sural
Producent: Fundacja Witryna