Wystawa Janka Simona we wrocławskim BWA po raz pierw­szy zestawia jego siedem obszer­nych projektów podróżniczo-artystycznych. Proste spostrzeżenie, iż „miejsca różnią się od siebie” prowadzi artystę do roz­budowanych i zaskakujących przedsięwzięć, w których nasze własne wyobrażenia i kom­peten­cje kul­turowe są weryfikowane z odległej geo­graficz­nie, politycz­nie i cywilizacyj­nie per­spek­tywy. Simon specjalizuje się w absur­dal­nych, anar­chistycz­nych trans­ferach ludzi, idei i dzieł, które prowadzą jednak do pouczających konkluzji. 

Na wrocławskiej wystawie oprócz zredagowanej na nowo historii głośnego „Roku Pol­skiego na Madagaskarze” (2006), prezen­towane są również premierowe prace. Wśród nich instalacja „Niesamowite przy­gody pana Seven”, która opiera się na wideorejestracji obłąkańczych opowieści Hin­dusa Sevena i prowadzi artystę do zaskakującej, autobiograficz­nej puenty. Z nie­daw­nej podróży z Indii pochodzi również praca „Alang Transfer” – absur­dal­nie zakumulowany zbiór obrazków i tablic infor­macyj­nych z różnych jed­nostek pływających zebranych na słynnym wysypisku okrętów w Alang. Zaskakującym, rzeźbiarskim kon­trapunk­tem są z kolei „Rzeźby z Muzeum Człowieka w Paryżu odtworzone na pod­stawie rysunków Oskara Han­sena i Lecha Kunki i wydrukowane na drukarce 3d domowej roboty” – piękne rozwinięcie pomysłu z wcześniejszej wystawy o pol­skich podróżach artystycz­nych w latach 50. XX wieku w war­szaw­skiej Zachęcie. Całość dopełniają intrygujący trailer projektu „Popiół i diament w Nollywood”, film dokumentujący „Misję w Auroville” z udziałem grupy intrower­tycz­nych, pol­skich artystów wysłanych przez Simona do utopij­nej kolonii post­hipisow­skiej nad Oceanem Indyj­skim oraz druga obok nol­lywoodz­kiego trailera praca z Nigerii – „Alaba Transer” z kolek­cji Muzeum Sztuki w Łodzi.

Kom­binacja wszyst­kich tych przedsięwzięć, różnych pod względem stop­nia kom­plikacji, wystawowej formy czy zaawan­sowania – bo część to wciąż prace w procesie – składa się w materiał bogaty i oryginalny, kwestionujący europej­skie hierar­chie kul­turowe na rzecz współczesnego, global­nego, post inter­netowego doświadczenia.

 

Wystawie towarzyszy zaprojek­towany przez artystę plakat, wydrukowany na offsecie w 100 egz.Rzeźby z Muzeum Człowieka w Paryżu odtworzone na podstawie rysunków Oskara Hansena i Lecha Kunki i wydrukowane na drukarce 3D domowej roboty, 2014Rzeźby z Muzeum Człowieka w Paryżu odtworzone na podstawie rysunków Oskara Hansena i Lecha Kunki i wydrukowane na drukarce 3D domowej roboty, 2014Niesamowite przygody pana Seven, 2014 (fragment instalacji)Niesamowite przygody pana Seven, 2014 (fragment instalacji)Popiół i Diament w Nollywood, plakat, 2014Alang Transfer, 2014 (fragment instalacji)Alang Transfer, 2014 (fragment instalacji)Rok Polski na Madagaskarze, 2006-2014 (fragment instalacji)


WYSTAWY W POLSCE

Podróże zebrane Janka Simona

Janek Simon "Podróże na Wschód i na Południe"

 

BWA Wrocław, Galeria Awangarda, 7.03.-6.04.2014

 

Fot. Justyna Fedec, dzięki uprzejmości BWA Wrocław