Wystawa Rafała Buj­now­skiego „Plastyka a higiena” jest premierową prezentacją obszer­nej serii prac na papierze, nad którą artysta pracował przez ostatni rok. Używając nie­kon­wen­cjonal­nego materiału – papierowych ręczników kuchen­nych – i na poły mechanicz­nego procesu malar­skiego, Buj­now­ski drąży istotę plastyki: kreowania iluzji przed­stawienia. Wizerunki, które składają się na ten cykl oscylują na granicy nar­racji i przy­widzenia. Punk­tem wyjścia jest tu rutynowy zabieg czysz­czenia pędzli. Obrazy na ręcznikach powstają niejako mimochodem jako kom­pozycja wtar­tych w papier brudów. Buj­now­ski trak­tuje ten higieniczny aspekt procesu malar­skiego nie tylko jako metaforę, ale też wręcz dosłownie jako metodę „czysz­czenia głowy”, grę z pogranicza psychoanalizy i obsesyj­nej stymulacji wyobraźni.


wystawy w warszawie

Plastyka a higiena. Rafał Bujnowski w Okręgu Warszawskim ZPAP

 

"Plastyka a higiena"
Okręg Warszawski Związku Polskich Artystów Plastyków
12–30.09.2019