Oskar Dawicki przeprasza w Warszawie

Pierwsze albumowe opracowanie twórczości Oskara Dawic­kiego – jed­nego z naj­bar­dziej niezwykłych pol­skich artystów współczesnych. Z wykształcenia malarz, z prak­tyki per­for­mer i post­kon­cep­tualista, a z prze­konania fatalista, stał się w ostat­nich latach bohaterem biograficz­nej powieści (Łukasz Gor­czyca, Łukasz Ron­duda, “W połowie puste, 2010), a przede wszyst­kim głośnego i nagradzanego filmu fabular­nego “Per­for­mer” (reż. Łukasz Ron­duda, Maciej Sobieszczański, 2015), w którym sam zagrał tytułową rolę.

 

Książka jest pierwszą tak obszerną prezentacją dorobku Dawic­kiego. Oprócz fotograficz­nej dokumen­tacji prac i per­for­mansów prezen­tuje również fotosy z planu “Per­for­mera”, całość w efek­tow­nej, albumowej formie z wieloma całostronnicowymi i dwustron­nicowymi zdjęciami. Autor­ski wstęp napisany przez artystę przy­daje publikacji charak­teru książki artystycz­nej, a właściwie kolej­nego, nie­codzien­nego per­for­mansu. Dodat­kowo, wszyst­kie publikowane zdjęcia zostały opatrzone szczegółowymi objaśnieniami wprowadzającymi za kulisy twórczości Dawickiego.

 

 

Publikacja dofinan­sowana ze środków Minister­stwa Kul­tury i Dziedzic­twa Narodowego

 


SPOTKANIE AUTORSKIE

Oskar Dawicki przeprasza w Warszawie

Oskar Dawicki przeprasza i zaprasza na spotkanie autorskie wokół książki "I'M SORRY" - w niedzielę 29 listopada o 16:30, na Warszawskich Targach Książki Artystycznej (więcej informacji). Po spotkaniu publikację będzie można zakupić w specjalnej cenie.