Niemcy, Słowianie i Tatarzy

W drezdeńskim muzeum Alber­tinum trwa wystawa grupy Slavs and Tatars pod dźwięcznym tytułem “Made in Dscher­many”. Jej prze­wod­nim tematem jest nie­miecki orien­talizm – związki kul­tury nie­miec­kiej z islamem – a kluczem doń cztery zawarte w tytule litery: DSCH. W menu wernisażu nie­przypad­kowo więc znalazł się znajomo brzmiący kok­tajl – dschin tonic. Oprócz wystawy, malow­niczo zaaranżowanej w historycz­nych wnętrzach Kun­sthalle im Lip­sius­bau, Slavs and Tatars prezentują w Dreźnie cykl swoich wykładów per­for­matyw­nych, a także dokonają inter­wen­cji w należących do muzeum kolek­cjach: Drezdeńskiej Kolek­cji Por­celany oraz Salonie Matematyczno-​Fizycznym. To największa jak dotąd prezen­tacja kolek­tywu w Niem­czech, a jesz­cze w tym roku planowana jest kolejna – w Kun­stverein Hannover.


wystawy zagraniczne 2018

Niemcy, Słowianie i Tatarzy

"Made in Dschermany"

Slavs and Tatars

Kuratorka: Kathleen Reinhardt

 

Albertinum

Drezno, Niemcy

02.06-14.10.2018

 

fot. Klemens Renner