Monumentalna monografia

Po blisku pięciu latach prac zespołu redak­torów, archiwistów i kuratorów, do księgarń w Polsce i Europie trafiła monumen­talna monografia KwieKulik. Publikacja, będąca pod­sumowaniem działalności jednej z najważniejszych grup artystycz­nych środkowoeuropejskiej awan­gardy,  podzielona jest na dwie części: pierw­sza poświęcona jest prezen­tacji dorobku artystycz­nego Zofii Kulik i Przemysława Kwieka. Działalność duetu artystów została roz­pisana na 203 wydarzenia zawierające się w prze­dziale czasowym od końca lat 60. do 1988 roku.  Druga część książki obej­muje materiały tek­stowe, podzielone na następujące kategorie: Teksty źródłowe KwieKulik, Słownik KwieKulik, Słownik Epoki, Eseje oraz Bibliografia.

 

Publikacja jest wspólnym wydaw­nic­twem Muzeum Sztuki Nowoczesnej w War­szawie, BWA we Wrocławiu, oraz Kolek­cji Kon­takt w Wied­niu. We wstępie od wydawców czytamy:

 

„Monografia KwieKulik dostar­cza unikal­nych materiałów źródłowych, które dają możliwość poznania aktywności artystów i zro­zumienia jej kon­tek­stu. A przy okazji podkreśla również ważną kwestię metodologiczną jaką jest inter­pretacja dokonań artystów w świetle epoki. Dotyczy to zwłaszcza sztuki zaangażowanej, działań będących reakcją na wyzwania swoich czasów, jakimi z pewnością były prace KwieKulik. Szerzej dotyczy to ogrom­nej części faktów artystycz­nych w dawnej Europie Wschod­niej, których znaczenia były ufun­dowane na realiach społeczno-politycznych tam­tych czasów (często oporze, nie­zgodzie, proteście, ale też sub­wer­sji czy ironii). Rozumienie uwarunkowań politycz­nych czasów komunizmu staje się coraz bar­dziej domeną historyków, dla szerokiej publiczności zacierają się znaczenia, umiejętność rozumienia sub­tel­nych aluzji i odniesień. Tym cen­niej­szy jest wysiłek autorów tego opracowania zmierzający poprzez teksty źródłowe i słowniki pojęć naświetlenia tła pracy artystów.” 

 

KwieKulik. Zofia Kulik & Przemysław Kwiek

Redak­cja: Łukasz Ron­duda i Georg Schollhammer

Wydawcy: Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie

BWA Wrocław – Galerie Sztuki Współczesnej

Kon­takt. Kolek­cja sztuki grupy ERSTE i Fundacji ERSTE

Warszawa/Wrocław/Wiedeń 2012

Wymiary: 240 x 300 mm, twarda oprawa

Ilość stron: 576

Dys­trybucja: JP RINGIER

Cena: 179 PLN


NOWOŚĆ WYDAWNICZA

Monumentalna monografia

Premiera długo wyczekiwanej, monumentalnej monografii duetu KwieKulik zawierającej ponad 1700 fotografii, skanów i transkrypcji dokumentów z unikalnego, tworzonego przez prawie 20 lat wspólnej pracy archiwum artystów.