Karolina Jabłońska w Sopocie

Karolina Jabłońska to jedna z naj­ciekaw­szych artystek młodego pokolenia w Polsce. Jest przede wszyst­kim malarką, jednak pracuje także w medium ceramiki i rzeźby. W samym sercu prak­tyki artystycz­nej Karoliny Jabłońskiej leży to, co Lauren Four­nier określiła nie­dawno mianem impulsu autoteoretycz­nego: chęć teo­retyzowania siebie, jak również praca podej­mowana z punktu widzenia ucieleśnionej, kobiecej i prekar­nej perspektywy.

Wystawa „Przetwory. Prace z lat 2023–24” jest świadectwem i dokumentacją roz­woju autoteoretycz­nych i autofik­cjonal­nych prak­tyk w malar­stwie Jabłońskiej na prze­strzeni ostat­nich lat. Bohaterka naj­now­szych obrazów Karoliny Jabłońskiej staje w obliczu zmian społecznych, politycz­nych i estetycz­nych, do jakich doszło w Polsce – kraju, którego polityka w ostat­nich latach zasłynęła z antyfeministycz­nego programu i różnych form wykluczenia.

Wystawie towarzyszy książka poświęcona sztuce artystki zawierająca eseje, których autorzy mierzą się z twórczością Karoliny Jabłońskiej, próbując uchwycić podej­mowane przez nią malar­skie badanie ucieleśnionego „ja”.Widoki z wystawy: Karolina Jabłońska, Przetwory. Prace z lat 2023-24, Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie (2024). Fot. © Tomek Maryks


WYSTAWY W POLSCE

Karolina Jabłońska w Sopocie

Karolina Jabłońska 

Przetwory. Prace z lat 2023-24

30.05-28.07.2024

 

Państwowa galeria sztuki w Sopocie

Plac Zdrojowy 2, 81-720 Sopot