How to design art books?

9 listopada, 17:00  
JONAS VOEGELI
Edytować czas. Książka jako wehikuł czasu.
www.​voegeli.info

 

Jonas Voegeli to twórca książek znany z nowator­skiego podejścia do projek­towania. Każda z jego publikacji szybko staje się wizual­nym sym­bolem współczesnego mitu. Ich znakiem roz­poznaw­czym jest dotykowa jakość, która daje pierw­sze wrażenie treściowej zawartości książki oraz równie charak­terystyczna czarno-biała kolorystyka. Był wielo­krot­nie nagradzany – laureat Swiss Federal Price for Design i medalista w kon­kur­sie na najpiękniejsze książki świata, a także Szwaj­carii i Austrii. Zasiada w jury prestiżowych kon­kursów, prowadzi warsz­taty oraz wykłada m.in. na Univer­sity for Art and Design w Zurychu i w Hoch­schule für Gestal­tung und Kunst w Lucer­nie. Od 2003 roku jest profesorem w ECAL/Ecole can­tonale d’art w Lozan­nie. W 2011 roku został członkiem Alliance Graphique Inter­nationale. Mieszka i pracuje w Zurychu.

 

FACEBOOK – DOŁĄCZ DO WYDARZENIA

 

Jonas_1_ArchOfTheFutur_Warsaw

 

 

 

16 listopada, 17:00
MARCO MÜLLER 
Obiekty w lustrze są bliżej, niż się wydają. Czego książka nie powie ci na początku.
www.​marco-​muel​ler.com

 

Książki, projekty edytor­skie, kroje pisma i iden­tyfikacja wizualna to szerokie pole działalności Marco Müllera. Studiował komunikację wizualną na Univer­sity of the Arts w Zurychu. Później pracował w Lon­dynie, a w 2008 roku założył własne studio graficzne. Jego publikacje otrzymały wiele szwaj­car­skich i międzynarodowych nagród. W 2012 roku utworzył Type Foun­dry Metaflop.com – internetową platformę  czcionek i eks­perymen­tal­nych projektów typograficz­nych oraz rozpoczął pracę jako dyrek­tor artystyczny we FREITAG lab ag. Mieszka i pracuje w Zurychu. 

 

FACEBOOK – DOŁĄCZ DO WYDARZENIA

 

Marco_zerotolerance_2

 

 

 

23 listopada, 17:00
WIN­FRIED HEININ­GER – KODOJI PRESS
Czer­wony, nie­bieski, czyli co nowego?! “Byłem i ciągle jestem grafikiem. To mój zawód i pasja. Praca wydawcy była po prostu logiczną konsekwencją moich zainteresowań.”

www.​kodoji.com

 

Win­fried Heinin­ger jest założycielem Kodoji Press, niezależnego projektu wydaw­niczego skupiającego się na naj­now­szych zjawiskach w sztuce współczesnej i fotografii. Ma wielolet­nie doświadczenie w różnych dziedzinach działalności wydaw­niczej – projek­towaniu, edycji i publikowaniu. Był współzałożycielem i współwłaścicielem Schaden.com w Kolonii – księgarni poświęconej fotografii i sztuce. Obec­nie wykłada i prowadzi warsz­taty z projek­towania książek w ECAL/Ecole can­tonale d’art w Lozan­nie oraz w wielu innych szkołach. Jego publikacje otrzymały prestiżowe nagrody i wyróżnienia, m.in.: Best Book Design from all over the World, The Most Beautiful Swiss Books, Prix du Livre na Ren­con­tres w Arles, German Photo Book Prize oraz Publisher Prize na Salon Light w Paryżu. Mieszka i pracuje jako projek­tant i wydawca w Baden. 

 

FACEBOOK – DOŁĄCZ DO WYDARZENIA

 

Kodoji_It_will_get_better

 

 

 

30 listopada, 17:00
URS LEHNI – ROLLO PRESS
Obszerne listy, pisane do przyjaciół. Jak zrobiłem kilka moich książek.
www.​rollo-​press.com

 

Urs Lehni ukończył Univer­sity of Applied Scien­ces and Arts w Lucer­nie dyplomem z projek­towania graficz­nego. W 2006 roku uczestniczył w programie badaw­czym w Jan van Eyck Academie w Maastricht. Od 2005 roku prowadzi razem z part­nerem Lexem Truebem małe studio graficzne Lehni-​Trueb. Oprócz pracy dla klientów często realizuje własne projekty, takie jak: Vec​torama.org (z Jürgiem Lehnim i Rafaelem Kochem, 2000), Our Magazine (z Melanie Hof­mann i Nicką Widmer, 2002), a ostat­nio Rollo Press, drukar­skie i wydaw­nicze przedsięwzięcie, kon­cep­cyj­nie powiązane z risografem jako maszyną drukarską. W 2008 roku współinicjował Col­lege Corner, nie­komer­cyjny projekt koncentrujący się na pseudo-​naukowych wydarzeniach takich jak wykłady, prezen­tacje, warsz­taty i pokazy fil­mowe. Prowadzi zajęcia na  University of Applied Art w Bernie i Lucer­nie, a także na innych szwaj­car­skich i zagranicz­nych uczel­niach. Jest profesorem na Univer­sity of Arts and Design w Karls­ruhe w Niem­czech. W 2013 roku został mianowany krytykiem projek­towania graficz­nego na Uniwer­sytecie w Yale. Mieszka i pracuje w Zurychu. 

 

FACEBOOK – DOŁĄCZ DO WYDARZENIA

 

Rollo_Some Playing Cards

 

 

Podziękowania dla firmy DDB War­szawa oraz Prze­mka Ostaszew­skiego za pomoc przy realizacji wydarzenia.

 


CYKL SPOTKAŃ ZE SZWAJ­CAR­SKIMI PROJEKTANTAMI

How to design art books?

Otwarte wykłady, dotyczące projektowania, produkcji i dystrybucji wydawnictw z dziedziny sztuki współczesnej oraz takich publikacji jak: artbooki, fotobooki, druki artystyczne, edycje. 

 

Projekt realizowany we współpracy ze Szwajcarską Fundacją dla Kultury Pro Helvetia. Koordynacja: Magda Olasińska, Pro Helvetia Warszawa oraz Gunia Nowik z ramienia galerii Raster.

 

Wszystkie spotkania prowadzone są w języku angielskim.