Od kilku lat Rafał Buj­now­ski pracuje nad urządzeniem prywat­nego ośrodka rezyden­cyj­nego dla artystów na atlan­tyc­kiej wyspie Fuer­teven­tura. Najnowszą inicjatywą artysty jest wystawa „Dziewczyna i pistolet”, wykuratorowana przez Katarzynę Karwańską specjal­nie do wnętrz historycz­nego, wzniesionego w XVIII wieku, Domu Pułkowników w La Oliva, w północnej części wyspy.

 

Bezpośrednią inspiracją do wystawy stał się bon mot Jeana-​Luca Godarda: „Wszystko, co jest potrzebne do zbudowania filmu, to dziew­czyna i pistolet”. Seks i prze­moc, dominacja i uległość to pary pojęć wokół których krążą prace wybrane do prezen­tacji w kolonial­nych wnętrzach Domu Pułkowników. Oprócz nowych, wieloelemen­towych obrazów Rafała Buj­now­skiego na wystawie można zobaczyć prace Gustava Deut­scha, Marie Fahlin, Celiny Kanun­nikavy, Miriam Cahn, Yous­soufa Dary (feat. Paweł Althamer i Daria Giwer), Władysława Grygnego, Kon­rada Kwaska, Iwony Mysery, Jadwigi Sawic­kiej, Bruno Schulza, San­tiago Sierry i Grzegorza Sztwiertni. Szczególnym, osobistym wkładem Buj­now­skiego są własnoręcznie przez niego wykonane oprawy do prac Bruno Schulza – twórcy, który w młodości był najważniejszą artystyczną postacią dla Rafała.

 

W zamierzeniu wystawa jest pierwszą z serii noworocz­nych pokazów sztuki naj­now­szej, jakie – z inicjatywy Buj­now­skiego – będą się odbywać w Domu Pułkowników. Jak z prze­konaniem piszą organizatorzy: „To otwar­cie programu artystycz­nego skon­cen­trowanego na wydobyciu walorów niezwykłej architek­tury budynku i jego położenia w pustyn­nej scenerii, a także próba stworzenia współczesnej sceny artystycz­nej z dala od głośnych centrów sztuki.”

 

Na zdjęciu frag­ment wystawy, z obrazami Buj­now­skiego na pierw­szym planie i pracami Celiny Kanun­nikavy w tle.


wystawy zagraniczne

Sztuka na Atlantyku

"Dom Pułkowników. Dziewczyna i pistolet"


Kuratorka: Katarzyna Karwańska
Artyści: Rafał Bujnowski, Gustav Deutsch, Marie Fahlin, Celina Kanunnikava, Miriam Cahn, Youssouf Dara feat Paweł Althamer i Daria Giwer, Dr. Lakra, Władysław Grygny, Konrad Kwasek, Iwona Mysera, Jadwiga Sawicka, Bruno Schulz, Santiago Sierra, Grzegorz Sztwiertnia
Partnerzy: Raster, Fundacja Razem Pamoja

 

Dom Pułkowników
La Oliva, Fuerteventura
10.03-9.06.2018