Kurs imitacji podpisu Oskara Dawickiego

Kurs rozpoczął się od części teo­retycz­nej, którą poprowadziła dr Zuzanna Górska. Na życzenie Oskara Dawic­kiego przeprowadziła analizę pod­pisu artysty. Używając autor­skiej metody, w opar­ciu o próbkę pisma dostarczoną przez artystę, dr Górska podjęła próbę odpowiedzi na wielo­krot­nie już zadawane pytanie: „Kim jest Oskar Dawicki?”.  

W trak­cie części warsz­tatowej spo­tkania, prak­tycz­nych wskazówek dotyczących imitacji podpisu udzielał także sam Oskar Dawicki. 

 

Dr Zuzanna Górska – psycholog i grafolog, absol­wentka Instytutu Psychologii UKSW w War­szawie oraz Podyplomowych Studiów Eks­per­tyzy Dokumentów na Uniwer­sytecie Wrocławskim. Pracuje jako wykładowca akademicki oraz niezależny kon­sul­tant w projek­tach mar­ketin­gowych i rekrutacyj­nych. Prowadzi bloga www.​zuzan​nagor​ska.com. Na pod­stawie autor­skich badań opracowała narzędzie GCP Method – metodę diagnostyczną, która w opar­ciu o analizę pisma ręcznego pozwala na stworzenie wielowymiarowego profilu osobowości. Pozwala rozpoznać ​m.in. styl funk­cjonowania, ​styl komunikacji oraz ​mocne ​i słabe​ strony badanej osoby. Opisanie osobowości na pod­stawie pisma ręcznego stało się możliwe dzięki prze­badaniu ponad 1000 osób oraz połączeniu psychologii z zaawan­sowanymi algoryt­mami matematycznymi. Więcej o metodzie GCP Method na www.​analiza-​pisma.pl


Kurs imitacji podpisu Oskara Dawickiego

28 września 2013POWIĄZANE