Projekt Villa Toronto to twórcza alternatywa dla zinstytucjonalizowanego rynku sztuki: odkrywa potencjał lokal­nych scen artystycz­nych oraz roz­wija międzynarodową wymianę artystyczną z nastawieniem na jej eks­perymen­talne formy i aspekty społeczne. Dotychczas otworzyliśmy tygodniową wille sztuki w War­szawie, gościliśmy w opusz­czonych biurow­cach dziel­nicy Kyobashi w Tokio i stworzyliśmy na miesiąc dzielnicę galerii w Reykjaviku.  Tym razem zapraszamy do Toronto, gdzie wspólnie z kil­kunastoma naj­ciekaw­szymi młodymi galeriami z całego świata pokażemy indywidualne prezen­tacje artystów w wyjątkowej prze­strzeni zabyt­kowego dworca Union Station (Raster zaprezen­tuje naj­now­sze prace Michała Bud­nego oraz film Anety Grzeszykow­skiej) oraz – jak zawsze – bogaty program towarzyszący.

 

Projek­towi towarzyszy 128–stronicowy katalog Villa Toronto (2014) zawierający prezen­tacje uczestniczących galerii oraz kilka tekstów: esej kuratorki Muzeum Współczesnego we Wrocławiu Sylwii Serafinowicz dotyczący związków pomiędzy polską i kanadyjską sceną artystyczną w latach 70-tych oraz dwa wywiady. Pierw­szy to roz­mowa z Corinn Gerber dyrek­tor Art Metropole  – instytucji od ponad 40 lat zajmującej się publikacjami artystycz­nymi, a drugi to wywiad z kanadyj­skim kolek­cjonerem sztuki Mar­shal­lem Webb.

 

Part­nerami projektu są:

8 eleven, Art Gal­lery of Ontario, Justina M Bar­nicke, Kun­stverein Toronto, Mercer Union, Museum of Con­tem­porary Canadian Art, No Reading After The Inter­net, Power Plant, Scrap Metal, Vtape.

 

Projekt współfinansowany przez:

Minister­stwo Kul­tury i Dziedzic­twa Narodowego, Miasto War­szawa, Toronto Arts Coun­cil , Kon­sulat Rzeczypospolitej Polski w Toronto, Kon­sulat Fran­cji w Toronto, Osming­ton Inc., British Coun­cil, Goethe Institut, Gal­lery Express, The Drake Hotel, Won­dereur, SOCAN Foundation, Canadian Art, C Magazine.

 

   Union Station, Toronto


16-23.01.2015

VILLA TORONTO

16-23.01.2015

Więcej informacji: http://​vil​laraster.​com/​t​o​rontoZOBACZ TEŻ:

PRACE NA WYSTAWIE