Slavs and Tatars <br /> TOO MUCH TŁUMACZ

Slavs and Tatars to kolek­tyw artystyczny i projekt intelek­tualny zarazem. Działają od 2006 roku, a obszarem ich zain­teresowania jest przede wszyst­kim Eurazja jako szczególna for­macja kul­turowa, na której terenie mieszają się różne for­macje etnicze i religijne, ale która zarazem zachowuje w sobie ponadnarodowy etos “wschodu”. Akcja prac i projektów Slavs and Tatars toczy się między dawnym murem berlińskim, a murem chińskim. Kolejne przedsięwzięcia przyjmują zarówno formę publikacji jak i roz­budowanych instalacji oraz serii obiektów wykorzystujących często tradycyjne tech­niki wytwórcze i rzemiosło artystyczne.


Pierw­sza wystawa indywidualna Slavs and Tatars w War­szawie, którą prezen­tujemy równolegle z projek­tem artystów w nowojor­skim MoMA, kon­cen­truje się na języku, a właściwie na różnych językach oraz różnych ich for­mach i dźwiękach. Pod­stawowym tworzywem dla wielu prac kolek­tywu jest tekst, ale sposób jego opracowania daleki jest od post­kon­cep­tual­nej kon­wen­cji. Na wystawie akt czytania zyskuje swój wymiar fizyczny i prze­strzenny, tekst staje się przed­miotem kon­tem­placji intelek­tual­nej, estetycz­nej i zmysłowej. Z właściwym sobie wdziękiem i poczuciem humoru artyści wpisują przy tym językowe gry w kulturową genealogię słowiańszczyzny i muzłumańskiego universum.

 

Wystawie towarzyszy prezen­tacja publikacji i edycji Slavs and Tatars w prze­strzeni księgarni Rastra.

 

WGW-logo-kolor


WYSTAWY 2012

Slavs and Tatars
TOO MUCH TŁUMACZ

28.09-10.11.2012

Molla Nasreddin - wykład Slavs and Tatars: 29.09.2012, godz. 13:00 
Brunch w ogrodzie Rastra: sobota i niedziela 29-30.09.2012, godz. 12:00-16:00ZOBACZ TEŻ:

PRACE NA WYSTAWIE