W ramach drugiej edycji projektu Friend of a Friend galeria Raster zaprasza na spo­tkanie trzech artystek z trzech kon­tynentów: Flo Kasearu z Estonii, Sachiko Kazama z Japonii oraz Michelle Raw­lings ze Stanów Zjed­noczonych. Każda z nich pracuje w odmien­nym medium i kontekście kul­turowym operując indywidual­nym, wyrazistym językiem. Wszyst­kie, na różne spo­soby, negocjują społeczny i polityczny wymiar prak­tyki artystycznej.

 

Flo Kasearu (ur. 1985) jest założycielką prywat­nego domu-​muzeum, które wraz z przyległym ogrodem stanowi miej­sce oraz przed­miot jej artystycz­nych działań. Kasearu w prze­wrotny sposób podej­muje temat instytucji sztuki – muzeów i szkół – m.in. zapraszając ich pracow­ników do działania w jej tallińskiej posiadłości. Jej instalacje, per­for­mansy i akcje dotykają również problemów retoryki nacjonalistyznej oraz obecności kobiet w kul­turze. Na wystawie prezen­tujemy specjal­nie zrealizowaną instalację artystki oraz prace z cyklu „Startup” (2018), powstałe z kamieni pozostałych po budowie Ogrodu Koreańskiego – projektu zrealizowanego w ogrodzie Flo Kasearu House Museum w ramach wymiany z Gwan­gju Bien­nale (2016).

 

Sachiko Kazama (ur. 1972) jest autorką eks­presyj­nych, czarno-białych drzeworytów o tematyce polityczno-społecznej. Punk­tem wyjścia do jej prac są zarówno współczesne jak i historyczne wydarzenia, które artystka trans­for­muje we własne, pełne sub­tel­nego humoru i fan­tazji opowieści. Używając tradycyj­nej tech­niki graficz­nej Kazama nawiązuje zarówno do historii tego gatunku jak i jego nowoczesnych inkar­nacji – z jednej strony satyry politycz­nej, z drugiej współczesnego komiksu i mangi. Jej prace znajdują się w kolek­cjach najważniejszych muzeów sztuki w Japonii, nie były natomiast dotąd szerzej prezen­towane w Europie.

 

Michelle Raw­lings (ur. 1980) jest przede wszyst­kim malarką. Jej intymne w skali obrazy są studium współczesnej kul­tury wizual­nej widzianej z per­spek­tywy kobiecej i dziewczęcej. Raw­lings interesuje zderzenie tradycyj­nego medium malar­skiego i moder­nistycz­nego języka abs­trak­cji z rzeczywistością cyfrową: strukturą pik­seli i dynamiką mediów społecznościowych. Jej prace łączą w sobie lekkość wir­tual­nych obrazów z fetyszystyczną jakością materii, kanon historii sztuki ze spontaniczną i wyrywkową naturą instagramowych profili nastolatek. Na wystawie zostaną zaprezen­towane naj­now­sze obrazy artystki, powstałe w ciągu ostat­nich kilku miesięcy.

 Sachiko Kazama, McColoniald (New Continent Discovery), 2003, woodcut print (Japanese paper, oil ink), Courtesy of the artist and MUJIN-TO Production, TokyoMichelle Rawlings


wystawy 2019

FRIEND OF A FRIEND

6.04.2019–18.05.2019

W sobotę i niedzielę 6–7 kwietnia 2019
galeria będzie czynna od 12 do 19

 

Flo Kasearu 

TEMNIKOVA & KASELA (TALLINN)

 

Sachiko Kazama

MUJIN-TO PRODUCTION (TOKYO)

 

Michelle Rawlings

RASTER

 

foaf.plZOBACZ TEŻ:

PRACE NA WYSTAWIE