Brukselska joga Simona

Na zaproszenie Super Deals – eks­perymen­tal­nego, offowego programu rezyden­cji artystycz­nych – miesiąc w Bruk­seli spędził Janek Simon. Owocem jego pobytu była wystawa „Brussels Research Yoga” prezen­towana w prze­strzeni prowadzonej przez Super Deals w artystycz­nej dziel­nicy Saint-​Gilles. Dwie nowe prace zrealizowane w Bruk­seli opierają się na metodach wizualizacji danych statystycz­nych, którymi Simon posługuje się od kilku lat. Tym razem przed­miotem analizy były mniej lub bar­dziej przy­pad­kowe zespoły danych pozyskane pod­czas pobytu w Super Deals: podróże Win­stona Eusoresa zrekon­struowane na pod­stawie jego pasz­portu znalezionego na ulicy w Saint-​Gilles, liczba samo­chodów i prze­chodniów na Chausse de Water­loo w czwart­kowe popołudnie oraz wpływ spożycia chromu, cynku i oleju ryb­nego na samo­poczucie artysty. Efek­tem nałożenia na siebie tych trzech zbiorów jest wystudiowana, abs­trak­cyjna rzeźba o filigranowej kon­struk­cji. Paranaukowy research prowadzi tu do przełożenia mikrohistorii na kosmiczny porządek linii i kolorów, ukazując niezwykłe i absur­dalne skłonności ludz­kiego rozumu i wyobraźni, a przede wszyst­kim jego zwodniczą skłonność do porządkowania rzeczywistości.


WYSTAWY ZAGRANICĄ

Brukselska joga Simona

Janek Simon, "Brussels Research Yoga"

Super Deals, Bruksela

6-15.11.2015