Adaptacja słynnego, przy­pisywanego Joachimowi Lelewelowi, hasła z czasów Powstania Listopadowego (1831), znanego m.in. ze sztan­daru prze­chowywanego obec­nie w zbiorach Muzeum Wojska Pol­skiego w War­szawie. Hasło to było oryginal­nie używane w języku pol­skim i rosyj­skim dla podkreślenia, że powstanie wymierzone jest prze­ciwko władzy caratu, a nie prze­ciw Rosjanom. Sitodruk towarzyszy publikacji książki Slavs and Tatars Friend­ship of Nations: Polish Shi’ite Show­biz (Book Works 2013).

 


Slavs and Tatars
Za waszą i naszą wolność

2013
sitodruk, 70 x 70 cm, ed. 100

650 PLN