Z okazji X Zjazdu Delegatów SDP (Stowarzyszenia Dzien­nikarzy Pol­skich) KwieKulik zaprojek­towali i wykonali dekorację trybuny zjaz­dowej. Była to chałtura zlecona przez Pracow­nie Sztuk Plastycz­nych (PSP). Znak SDP artyści wykonali jako relief w tech­nice papier maché, litery zostały pozłocone. Czasu na realizację zlecenia było jak zwykle bardzo mało. KwieKulik nie zdążyli wykonać dokumen­tacji, którą zawsze starali się robić. Następnego dnia sfil­mowali z ekranu przenośnego telewizora Vela emitowaną w wiadomościach relację ze Zjazdu. Wzięli w nim udział m.in. pierw­szy sekretarz Pol­skiej Zjed­noczonej Partii Robot­niczej Edward Gierek oraz sekretarz Wydziału Kul­tury KC PZPR Jerzy Łukaszewicz, który zadecydował o tym (i decyzję tę ogłosił w specjal­nym wydawnictwie

dla aktywu kul­tural­nego), że KwieKulik znaleźli się na liście twórców, których partia nie powinna popierać.

 

W 2005 r. papierowy projekt dekoracji Zjazdu z roku 1978 artyści sfil­mowali kamerą cyfrową i zmon­towali z filmem Super 8 mm, na którym widać wielo­krot­nie powtarzające się sceny z oficjal­nej ceremonii emitowanej w państwowej telewizji ponad ćwierć wieku wcześniej.

 

Opis za: Łukasz Ron­duda, Georg Schol­l­hamer (red.), KwieKulik, wyd. Muzeum Sztuki Nowoczesnej w War­szawie, 2013, str. 277

Wideodekoracja

1978, DVD zdygitalizowane w 2005, 1' 37'', archiwalny druk atramentowy, 40 x 30 cm, ed. 5 + 2 A.P.