Lamp Black

Pierwsze obrazy z kon­tynuowanego przez szereg kolej­nych lat cyklu Lamp Black powstały w 2007 roku w krakow­skiej pracowni artysty przy ul. Łazarza, ulokowanej w bezpośrednim sąsiedztwie zakładu pogrzebowego. Prace z tej serii są malowane jednym rodzajem czar­nej farby olej­nej Winsor & Newton nr 25 o nazwie Lamp Black. Istotą tych monochromatycz­nych obrazów jest takie ufor­mowanie powierzchni malar­skiej, aby pod wpływem światła, różnych jego walorów, kątów padania, tem­peratury i natężenia, osiągnąć iluzję trójwymiarowości i wielobarwności. Obrazy z tej serii mogą być prezen­towane dowol­nie, tak aby wraz ze zmieniającym się ułożeniem i oświetleniem generować nieskończoną liczbę wariacji kom- pozycyj­nych i kolorystycznych.

Inspiracją do pierw­szych obrazów w tym obszer­nym cyklu były zgeometryzowane kształty brył węgla. Kolejne prace, całkowicie uwol­nione od mimetycz­nych skojarzeń, skupiały się na przełamaniu płaskości obrazu i ostatecz­nie doprowadziły Buj­now­skiego do płócien malowanych na nie­regular­nych, wielokątnych blejt­ramach, w końcu również zdefor­mowanych prze­strzen­nie. Sam artysta mówi o tych pracach jako o „znisz­czonych światłem”, wskazując tym samym, że to czyn­niki zewnętrzne wobec obrazu – światło, ale też przestrzeń architek­toniczna i społeczna – determinują kształt, sposób postrzegania i rozumienia wiszących na ścianach galerii, mieszkań, biur i muzeów płócien. Lamp Black, 2011, olej na płótnie, 100 x 100 x 12 cmLamp Black. Pentagon (5), 2008, oil on canvas, 150 x 182 cmLamp Black. Pentagon (9), 2008, oil on canvas, 110 x 144 cmLamp Black. Pentagon (6), 2008, oil on canvas, 179 x 170 cm

Lamp Black (twisted), 2011, oil on canvas, 153 x 153 x 25 cmLamp Black