Budżet wg 22 funkcji państwa

Deficyt budżetowyBudżety wojewódzkie


Janek Simon
Budżet Państwa na rok 2010

2011
instalacja

Według definicji ustawy budżetowej: „Budżet państwa jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, sądów i trybunałów, administracji rządowej, uchwalanym na okres roku kalendarzowego. Budżet jest aktem prawnopolitycznym. Odzwierciedla założenia i cele polityki społeczno-gospodarczej państwa w danym okresie i jest głównym narzędziem ich realizacji. Znajdują w nim odbicie dominujące poglądy polityczne odnośnie do interwencjonizmu gospodarczego, wyrównywania dysproporcji w dochodach ludności, zaspokajania potrzeb społecznych. Ich wyrazem jest rozłożenie obciążeń na rzecz budżetu, struktura wydatków publicznych, a przede wszystkim zakres redystrybucji budżetowej”. Janek Simon obiera sobie za cel wizualną interpretację tych danych.


Praca znajduje się w kolekcji Muzeum Sztuki w Łodzi.