W lewym górnym rogu każdego pudełka znaj­duje się napis – „This work of Zbigniew Libera has been spon­sored by Lego” – dzięki kloc­kom podarowanym przez polski oddział tej duńskiej firmy możliwa była realizacja projektu. Po jej prezen­tacji w Danii, cen­trala Lego podjęła kroki prawne prze­ciwko artyście, jednak w efek­ciew burz­liwej kam­panii pra­sowej ostatecz­nie odstąpiła od procesu. Kon­tro­wer­sje wokół „Lego” Libery, choć innej natury, miały miej­sce i w Polsce, w wyniku czego artysta zrezygnował z wystawy w pawilonie pol­skim na Bien­nale w Wenecji. W międzyczasie jego pracą stała się swoistą ikoną i – w różnych wer­sjach – jest nie­ustanie prezen­towana na wystawach i w kolek­cjach muzeal­nych na całym świecie. Jeden z zestawów trafił nawet do zbiorów Jewish Museum w Nowym Jorku.
Zbigniew Libera
Lego. Obóz Koncentracyjny

1996
zestaw 7 różnej wielkości pudełek z klockami LEGO, ed. 3