bieżąca WYSTAWA

Michał Budny, Kajetan Sosnowski
UKŁAD RÓWNOWARTOŚCIOWY

Wystawa „Układ Równowartościowy” to pierw­sze spo­tkanie Michała Bud­nego i Kajetana Sosnow­skiego. Ich prace, z pozoru abs­trak­cyjne, na różne spo­soby przekraczają proste klasyfikacje gatun­kowe – operują obrazami i bryłami, ale nie­wiele w nich malowania czy rzeźbienia. Swój początek na ogół biorą w rysunku – nakreślonym na papierze lub tylko pomyślanym – jako rodzaju minimalistycz­nej par­tytury, naj­prost­szym spo­sobie rejestracji idei.

wystawy 2019

Rafał Bujnowski, Peter Puklus, Zofia Rydet
1000 HANDS

Wystawa „1000 rąk” wpisuje się metaforycz­nie i kalen­darzowo w klimat przedwiośnia, wyświetlając pejzaż wyczer­pania i nadchodzącej – prze­czuwanej intuicyj­nie – zmiany. W pol­skiej literaturze metafora ta ma wymiar polityczny. W zestawionych razem pracach Rafała Buj­now­skiego (ur. 1974), Petera Puklusa (ur. 1980) i Zofii Rydet (1911-1997) ważny jest sam proces prze­miany i towarzysząca mu ambiwalen­cja, tem­peratura relacji międzyludzkich i potencjał tytułowych, ludz­kich rąk.

RASTER EDITIONS


Ekonomiczna Norymberga

Seria trzech sygnowanych przez artystę plakatów z cyklu Sąd Ostateczny, przedstawiających sceny reak­cji ludzi na wyimaginowany proces sądowy przywódców politycz­nych i ekonomicznych.

RASTER EDITIONS


Podlaski niebieski

Raster Editions prezen­tuje pierw­sze kolek­cjoner­skie port­folio Kuby Dąbrowskiego (ur. 1980), wybit­nego fotografa życia codzien­nego, jed­nego z naj­bar­dziej wpływowych artystów pokolenia dzisiej­szych 30-latków. Premiera 5 kwiet­nia 2014 roku.

książka kolekcjonerska


„Fotografie” z fotografią

Kolekcjonerskie wydanie książki „Fotografie” Zbigniewa Libery z dołączoną oryginalną fotografią.

Edycja 30 egz., tusz pig­men­towy na papierze bawełnianym, każde zdjęcie sygnowane i numerowane na odwrocie.