ONLINE:

 

Stephen C. Fein­stein, Zbigniew Libera’s Lego Con­cen­tration Camp: Iconoc­lasm in Con­cep­tual Art About the Shoah, EN

– Zbigniew Libera, 2010, „frieze”, EN

To, co jest teraz, jest nie do znie­sienia. Krótka roz­mowa ze Zbigniewem Liberą, „Obieg”, PL

– „Poza neoliberalną produktywnością…”, „Indeks73”, PL

 

KATALOGI I FOLDERY:

 

– Łukasz Ron­duda, Studio Formy Otwar­tej Zbogniewa Libery, Bario, Praha 2011
– Memoirs from a cold utopia. Con­tem­porary Eastern European Artists’ Reflec­tions on Social Trans­for­mation, lon­don­print­studio, 2011
– John Baich­tal, Joe Meno, The Cult of Lego, San Fran­cisco 2011
– Sukienka, Mazowiec­kie Cen­trum Sztuki Współczesnej “Elek­trow­nia”, Radom, 2010
– Zbigniew Libera. prace z lat 1982-2008, red. Dorota Mon­kiewicz, Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, War­szawa 2009
– Słownik Sytuacji, red. Piotr MAchłajewski, Joanna Mielech, Galeria Sztuki BWA, Jelenia Góra, 2009
– 43rd Zagreb Salon, Ulupuh, Zagreb 2009
– History Memory Iden­tity. Con­tem­porary Photography from Eastern Europe, ed. Filippo Maggia, Skira Editore, Milano, 2009
– Gender Check. Femininty and Masculinity in the Art of Eastern Europe, ed. Bojana Pejić, Museum Moder­ner Kunst Stiftung Ludwig Wien, Wien, 2009
– Ad Absur­dum: Ener­gies of the Absurd from Moder­nism till Today, Kerber Art 2009
– Zbigniew Libera. La Vue, Fotograficka Galerie, Ostrava, 2008
– Punkty odniesienia. Points of Reference, Muzeum Narodowe, War­szawa, 2008 (w językach pol­skim i angiel­skim)
– Raster. L’artista nella rinunicia 2. Trans­fert Gal­lerie Polac­che a Roma 3, Istituto Polacco di Roma, War­szawa, 2008
– Manipulacje. O ekonomii kłamstwa / Manipulations. On economies of Deceit, Cen­trum Sztuki Współczesnej Łaźnia, Gdańsk, 2007
– Ewa Borow­ska (red.), Depresja, Galeria Arsenał, Białystok, 2007, s. 60-61 (w językach: pol­skim, angiel­skim)
– Bodycheck.10. Trien­nale Klein­plastik. Fel­bach, 2007
– Attitute 2007. The house of Human Beings Authen­tically Bles­sed Jubilance, 2007
– Zbigniew Libera. Atlasy fotograficzne i inne wydaw­nic­twa. W samym cen­trum uwagi. Część 2 / Zbigniew Libera. Photographic Atlases and Other Publications. At The Very Centre of Atten­tion. Part 2, Cen­trum Sztuki Współczesnej Zamek Ujaz­dow­ski, War­szawa, 2006 (w językach: pol­skim, angiel­skim)
– Monika Fabijan­ska, Polyphony of Images, A Night of Cutting-​Edge Con­tem­porary Art from Poland: Video, Per­for­mance and Other Media, Polish Cul­tural Institute, New York, 2006, s.16
– Art­cube, Fun­dacja PSW, War­szawa 2006
– Zbigniew Libera. Work from 1984-2004, Essay by Łukasz Ron­duda, The Univer­sity of Michigan School of Art & Design and Center for Rus­sian & East European Studies, 2005
– Revange on realism. The fic­ticious moment in cur­rent polish art. Krin­zin­ger Projekte, Wiedeń, 2005 (w językach: angiel­skim, nie­miec­kim)
– Post_​modellismus. Models in art / Modelle in Kunst, Krin­zin­ger Projekte, Wiedeń, 2005, s. 47 (w językach: angiel­skim, nie­miec­kim)
– John Leslie, Antonina Har­rison (red.), Only Make Believe: Ways of Playing, Comp­ton Verney, War­wick­shire, 2005, s. 78-79
– De ma fenetre. Des artistes et leur ter­ritoires. Ecole national super­ieure des beaux-​arts, Paris, 2004 (w językach: fran­cuskim, angiel­skim)
– Strażnicy doków / Dockwat­chers, Instytut Sztuki Wyspa, Gdańsk, 2005
– Privatisations. Con­tem­porary Art from Eastern Europe, Revolver Archiv fur aktuelle Kunst, Frank­furt am Main, 2005
– Faites vos jeux! Kunst und Spiel seit Dada, Kun­st­museum Liech­ten­stein, Akademie der Kunste, Muzeum fur Gegen­wart­skunst Siegen, 2005
– Zbigniew Libera. Mistrzowie i pozytywy, Atlas Sztuki, 2004
– Zbigniew Libera. Positives, Semaine no. 18, Mar­seille, 2004
– Anda Rot­ten­berg (red.), Topos polonicus, Fun­dacja Instytut Promocji Sztuki, Instytut Adama Mic­kiewicza, War­szawa, 2004
– Paisat­ges Mediatics, Fun­dacio „la Caixa”, Bar­celona, 2004, s. 68-71
– Dorota Mon­kiewicz, Dr. Dirk Teuber (red.), Na wolności \ w końcu. In frehiet \ endlich. Sztuka polska po 1989. Polnische Kunst nach 1989, Muzeum Narodowe w War­szawie, Staatliche Kun­sthalle Baden-​Baden, 2000, s. 51-55 (w językach: pol­skim, nie­miec­kim)
– Zbigniew Libera, Cen­trum Sztuki Współczesnej Zamek Ujaz­dow­ski, War­szawa, 1992

 

WYWIADY:

 

– Artur Żmijewski, Trem­bling Bodies. Conver­sations with Artists, Daad, Kronika, Bytom-​Berlin, 2010
– Paweł Kubara, Karol Radziszew­ski, Roz­mowa ze Zbigniewem Liberą / A chat with Zbigniew Libera, „DIK Fagazine”, No 6, pażdziernik 2007, s. 64-73
– Maria Cyranowicz, Beata Gula i Paweł Kozioł, „Synowie łączniczek” – wywiad z Dar­kiem Foksem i Zbigniewem Liberą, „Wakat”, nr 2(4) 2007, s. 8-21, 26-37, 42-52
– Sausan Altman, Zbigniew Libera in inter­wiev with Susanne Alt­mann, „Vlna”, 27/2006, s. 22-33
– Dorota Jarecka, Justyna Sobolew­ska, Pinup girls z kanału. Z Dar­kiem Foksem i Zbigniewem Liberą rozmawiają Dorota Jarecka i Justyna Sobolew­ska („Przekrój”), „Gazeta Wybor­cza. Wysokie Obcasy”, 04.02.2006, s. 28-31
– Małgorzata Ludwisiak, Ostat­nio zajmuję się prasą. Ze Zbigniewem Liberą roz­mawia Małgorzata Ludwisiak, „Arteon”, nr 4(48), kwiecień 2004, s. 16-17
– Katarzyna Bielas, Dorota Jarecka, Przy artyście nikt nie jest bez­pieczny. Ze Zbigniewem Liberą roz­mawia Katarzyna Bielas i Dorota Jarecka, „Gazeta Wybor­cza. Duży format”, 09.02.2004

 

RECEN­ZJE, ARTYKUŁY:

 

– Anna Ger­hard, Lạng, länger, am längsten. Zbigniew Liberas “Univer­sal Penis Expan­der, [w:] DIENADEL – Kul­tur­wis­sen­schaftliche Zeit­schrift für Kunst und Medien 2013, s.20-41, DE
– Carte Blan­che, “Muzeum” nr 8, 2/2009, s. 212-213
– Grzegorz Bor­kow­ski, Adam Mazur, Monika Branicka (red.), Nowe zjawiska w sztuce pol­skiej po 2000, War­szawa, 2007, s. 376 (w językach: pol­skim, angiel­skim), tekst: Łukasz Ron­duda
– Eleonora Jedlińska, Pamięć i wyobrażenie Holocaustu w sztuce naj­now­szej. O realizacjach Zbigniewa Libery, Piotra Uklańskiego i Macieja Toporowicza, „Pro Memoria – Biuletyn Infor­macyjny Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau”, nr 26, 2006, s. 51-58
– Ewa Domańska, Czy Libera mógłby nas jesz­cze uratować?, „Obieg”, nr 3(73), 2006
– Katarzyna Sołtan, Liberator, „Art & Business”, listopad 2006, s. 68-69
– Agnieszka Sabor, Trans­gresje, „Tygodnik Powszechny”, 30.10.2006
– Jarosław Lubiak, Sztuka medial­nych sztuczek, „Obieg”, 1(69), 2004, s. 24-31
– Dorota Jarecka, Libera pozytywny, „Gazeta Wyborcza”, 13.02.2004, s. 11
– Izabela Kowal­czyk, Pozytywne?, „Artmix”, nr 7, http://​free.​art.​pl/​a​r​t​m​i​x​/​a​r​c​h​i​w​_​7​/​l​i​b​e​r​a​.html, grudzień 2003 – październik 2004
– Andrzej Osęka, Hi Hitler. Sztuka i Holocaust, „Gazeta Wybor­cza. Świąteczna”, 11-12.08.2002, s. 18-19
– Adam Szym­czyk, Gry i zabawy dziecięce według Zbigniewa Libery, „Max”, nr 2/99, czer­wiec 1999
– Piotr Rypson, Szokująca zabawka. „Obóz kon­cen­tracyjny z klocków Lego” – polemika, „Polityka”, nr 19 (2088), 10.05.1997, s. 52

 

KSIĄŻKI: 

 

– Gone to Croatian. Strategien des Verschwindens/Strategies of Disap­pearance, ed. Inke Arns, Daniel Muzyczuk, Robert Rumas, Har­tware Medien­Kun­stVerein (HMKV), Berlin 2012
– Alias, red. Anna Szczepańska-Krasoń, Janusz Krasoń, Miesiąc Fotografii w Krakowie, Fun­dacja Sztuk Wizual­nych, Kraków, 2011
– Paweł Możdżyński, Inicjacje i Trans­gresje. Antystruturalność sztuki XX i XXI wieku w oczach socjologia, Wydaw­nic­two Uniwer­sytetu War­szaw­skiego, War­szawa 2011
– Elena Piraz­zoli, A par­tire da cio che resta. Forme memorali dal 1945 alle macerie del Muro di Ber­lino, wyd. Diabasis, 2010
– Fred Rit­chin, After Photography, New York, 2010
– Homo ludens. El artista frente al juego Artista jolasaren aur­rean, Fun­dacion Museo Oteiza Fun­dazio Museoa, 2010
– Uta Grosenick, Thomas Seeling (red.), Photo Art. Fotografie im 21. Jahr­hun­dert, Kolonia, 2007, s. 262-265
– Piotr Piotrow­ski, Sztuka według polityki. Od „Melanchlii” do „Pasji”, Kraków, 2007
– Hanna Kuśmirek, Roman Bromoszcz, Sławomir Sob­czak, Tomasz Wenland (red.), Polska Sztuka Wideo / Polish Video Art, IF MUSEUM, Inner Spaces, Poznań, 2006

 

TEKSTY I PUBLIKACJE WŁASNE:

 

– Zbigniew Libera, The gay, innocent and hear­tless, fun­dacja Profile, War­szawa 2008
– Zbigniew Libera, Trotsky’s Ice-​Pick by Zbigniew Libera, 2006
– Darek Foks, Zbigniew Libera, Co robi łączniczka?, Katowice, 2005 (w językach: pol­skim, fran­cuskim)
– Darek Foks, Zbigniew Libera, Co robi łączniczka?, „Twórczość”, nr 8, 2005, s. 17-39
– Zbigniew Libera, Mama, babcia, Alina. Jak mnie wychowano, „Gazeta Wybor­cza. Wysokie Obcasy”, nr 40 (288), 09.10.2004, s. 34-35
– Zbigniew Libera, Anastazy Wiśniewski i Leszek Przyjem­ski, Polityka 2007, ” Obieg”, 1(69), 2004, s. 32-35
– Sen Busha, „Przekrój”, nr 15/3016, 13.04.2003 [publikacja cyklu zdjęć: „Ostateczne wyzwolenie”, na okładce oraz na s. 74-75]
– Zbigniew Libera, Univer­sal Penis Expan­der, 1995
– Jacek Rydecki, Zbigniew Libera, Jerzy Trusz­kow­ski, Teksty 1982-1989, t. 2, Galeria „po” [na prawach rękopisu], Zielona Góra 1989, s. 49-50
– Marek Janiak (red.), Kul­tura zrzuty, War­szawa, 1989, s.98-99 [publikacja prac]

 


Zbigniew Libera