ONLINE:

 

Oskar Dawicki, by Karol Sien­kiewicz, cul​ture.pl

 

KATALOGI I FOL­DERY WYSTAW INDYWIDUALNYCH:

 

– Oskar Dawicki. Every mistake has a hidden meaning, Ein Instal­lation­rojekt des Museum Fol­kwang im RWE Turm / An instal­lation project of the Museum Fol­kwang in RWE Tower, Essen 2007 (w językach: pol­skim, nie­miec­kim, angiel­skim)
– Super­grupa Azorro. Les Figurants, W samym cen­trum uwagi – część 2. / At The Very Centre of Atten­tion. Part 2, Cen­trum Sztuki Współczesnej, War­szawa, 2006 (w językach: pol­skim, angiel­skim)
– Oskar Dawicki ?/?, W samym cen­trum uwagi – część 2 / At The Very Centre of Atten­tion. Part 2, Cen­trum Sztuki Współczesnej, War­szawa, 2006 (w językach: pol­skim, angiel­skim)
– Dziesięciolecie malar­stwa / Ten Years of Pain­ting Oskar Dawicki, Galeria Sztuki Współczesnej Bun­kier Sztuki, Kraków, 2005 (w językach: pol­skim, angiel­skim)
– Oskar Dawicki, 14.06.2004, Niepołomnice, 2004
– Jarosław Suchan, Far West Near East.Młoda sztuka z Polski, War­szawa, 2004
– Azorro – Wszystko już było / Azorro. Everything Has Been Done, Wydaw­nic­two Bun­kier, Bun­kier Sztuki, Kraków, 2003
– Oskar Dawicki „O”, Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, War­szawa, 2003
– Zbigniew War­pechow­ski, Oskar Dawicki per­for­man­ces activity, 2000

 

KATALOGI I FOL­DERY WYSTAW ZBIOROWYCH:

 

– Minimal Dif­feren­ces, White Box, New York, 2010.
– Beatriz Alonso y Vic­toria Gil-​Delgado, Como diría Roland Bar­thes, ni te cases ni te embarques, Caja Madrid Obra Social, inéditos 2009, s. 52-61, 123-126. (w językach hiszpańskim, angiel­skim)
– Punkty odniesienia. Points of Reference, Muzeum Narodowe, War­szawa, 2008 (w językach pol­skim i angiel­skim)
– Raster. L’artista nella rinunicia 2. Trans­fert Gal­lerie Polac­che a Roma 3, Istituto Polacco di Roma, War­szawa, 2008
– Porządki urojone / So ist es und anders, Muzeum Sztuki Łódź, Museum Abteiberg, Łódź / Mon­chen­glad­bach, 2008, ss. 20-21 (w języku nie­miec­kim)
– Laughing in a foreign lan­guage, The Hayward Publishing, South­bank Centre, Londyn, 2008, ss. 34-35 (w języku angiel­skim)
– Hmm…Wystawa problemowa, Galeria Arsenał, Białystok 2007. (w językach pol­skim i angiel­skim)
– Depresja, Galeria Arsenał, Białystok, 2007, ss. 44-45 (w językach: pol­skim, angiel­skim)
– Welcome to the Media, Fun­dacja Super­mar­ket Sztuki, War­szawa 2006, s. 4 [w jęzuku pol­skim]
– Pod flagą biało-czerwoną, Under the Red and White Flag, Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, War­szawa, 2004 (w językach: pol­skim, angiel­skim)
– Far West Near East. Junge Kunst aus Polen, Essen / War­szawa, 2004
– De ma fenetre. Des artistes et leur ter­ritoires. Ecole national super­ieure des beaux-​arts, Paryż, 2004 (w językach: fran­cuskim, angiel­skim)
– Spoj­rzenia. I edycja / Views. I edition, Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, War­szawa, 2003 (w językach: pol­skim, angiel­skim)
– Volans. Współczesna sztuka w 1000 sztuk, Kraków 1999 (w językach pol­skim i niemieckim)

 

RECEN­ZJE, ARTYKUŁY:

 

– Natalia Kaliś, Wystawa jako przy­pis do książki, „Arteon” kwiecień 2011, s. 12-13
– Dorota Karaś, Wszędzie jest tak samo, Dodatek „Państwowa Galeria Sztuki” do „Gazety wyborczej” 28.09.2010, s. 4.
– Dorota Karaś, Kazdy los w tej loterii prze­grywa, „Co jest grane?” 10-16.09.2010, s.12.
– Katarzyna Jagodzińska, Nie ma kolek­cji dla wszyst­kich, ”Art & Business” nr 11 2008, s. 34-37.
– Oskar Dawicki, Vanitas, „Sleek” Winter 2009/2010, s.99.
– Adam Mazur, Porażka Oskara Dawic­kiego, „Obieg”, 6.09.2009, http://​obieg.​pl/​r​e​c​e​n​z​j​e​/​13657
– Anna Theiss, Jak fasola, „Dziennik” w dodatku „Kultura”, 12.06.2009.
– Dorota Jarecka, Prze­grywajmy do końca, „Gazeta Wyborcza”, 28.05.2009, s. 14.
– Monika Małkowska, Kto będzie gwiazdą za 10 lat – ran­king subiek­tywny, „Rzeczpospolita” nr 11 (8216), 14 stycz­nia 2009 r., s. 18-19.
– Dorota Jarecka, Uwaga, pieniądze!, „Gazeta Wyborcza”, 1.12.2009, p. 23.
– Dziesięć tysięcy, „Notes na 6 tygodni” nr 48, listopad 2008, s. 37.
– Miej­sce w sercu, „Notes na 6 tygodni” nr 48, listopad 2008, s. 17.
– Piotr Sarzyński, Pasz­porty Polityki. Nominacje – sztuki wizualne, „Polityka” nr 48 (2682), 29 listopada 2008 r., s. 56-57.
– Stach Szabłowski, Królowa Midas szuka Królika Bugsa, „Dziennik. Kultura”, 18.07.2008, s. 40-41
– Katarzyna Jagodzińska, Gra z Wyspiańskim, „Art & Business” nr 5/2008 (211), s. 44-45.
– Agnieszka Kowal­ska, Sztuka w polu, „Gazeta Wybor­cza. Co jest grane”, 29.02.2008
– Rota, The best of Dawicki i tajem­nicza Jabłońska, “Gazeta Wybor­cza. Zielona Góra”, 08.02.2008
– Mag­dalena Ujma, w: Zartrute źródło. Współczesna sztuka polska w pejzażu poroman­tycz­nym / in: Poisoned Source. Polish Con­tem­porary Art in Post-​Romantic Land­scape, ss. 38-41 (w językach: pol­skim, angiel­skim)
– Maria Wojdan, Sztuka tajemna, sztuka niedostępna. Oskar Dawicki w Galerii Arsenał, „Sekcja”, luty 2008
– Monika Nowakow­ska, Inspirujące utopie, „Sztuka.pl, Gazeta Antykwaryczna”, nr 2/2008, s. 102-103
– Stach Szabłowski, Pięć osob­nych duetów, „Dzien­nik”, 11.01.2008
– Bar­bara Bar­dadyn, Artystyczne duety wystepują na Pradze, „Dzien­nik”, 07.01.2008
– Marcin Krasny, Artyści głaszczą siebie nawzajem, „Obieg”, 05.02.2008
– Agnieszka Kowal­ska, Jak artysta z artystą, „Gazeta Wybor­cza. Co jest grane”, 04.01.2008
– Monika Żmijewska, Bardzo ważna roz­mowa o depresji, „Gazeta Wybor­cza. Białystok”, 24.09.2007
– Jerzy Szer­szunowicz, Arsenał ma „Depresję”, „Kurier poranny”, 19.09.2007, s. 8.
– Marianna Dobkow­ska, Łukasz Ron­duda, Don’t try it at home, „Obieg”, 01.08.2007
– Alek­san­dra Kaniew­ska, Program MTV zainspirował artystów, “Dzien­nik. War­szawa”, nr 165, 17.07.2007
– Małgorzata Trzeciak, Jac­kass dla wykształciuchów, „Przekrój”, nr 26, 28.06.2007
– Mata i Hari, Umowa z Oskarem Dawic­kim i białostockim Arsenałem złamana, “Obieg”, 31.03.2007
– Monika Żmijewska, Pomysły Oskara i Kobasa, “Gazeta Wybor­cza. Białystok”, 18-18.03.2007
– Stach Szabłowski, Dwuznaczna władza muzeum, „Dzien­nik”, 05.01.2007
– Marta Skłodowska, Muzeum w świetle reflektrów, „Art&Business”, nr 1-2/2007
– Mal­gorzata Ludwisiak, Przed­miot pożądania, „Arteon”, nr/83/2007, s. 36
– Łukasz Gor­czyca i Łukasz Ron­duda, w: Nowe zjawiska w sztuce pol­skiej po 2000, War­szawa, 2007, s. 172 (w językach: pol­skim, angiel­skim)
– (DP), Muzeum pożądane, „Dzien­nik Łódzki”, 06.12.2006
– Katarzyna Jagodzińska, Czy artysta ist­nieje?, „Arteon”, 8/2006, ss. 31-33
– Marcel Andino Velez, Operacja „Broniew­ski”, „Przekrój”, 09.11.2005
– Agata Rogoś, Od kuratora wystawy Un/Real?, „Orońsko. Kwar­tal­nik Rzeżby”, nr 3/60/2005, ss. 38-41
– Mirosław Baran, Koniec świata przez pomyłkę, „Gazeta Wybor­cza. Trójmiasto”, 13.07.2005
– Agniesza Sabor, Poroz­mawiajmy o mężczyznach, „Tygo­dnik Powszechny”, 03.07.2005
– Katarzyna Bik, Męskość to wdzięczna rzecz, „Gazeta wybor­cza. Kraków. Co jest grane”, 10.06.2005
– Monika Żmijewska, Żarciki artysty, „Gazeta Wybor­cza. Baiałystok”, 01.06.2005
– Jerzy Szer­szunowicz, Sztuka (w) dialogu, „Kurier poranny”, 25/26.05.2004
– Agnieszka Sabor, Ściana, “Tygo­dnik Powszechny”, 9-27.02,2005
– Woj­ciech Wil­czyk, Dziesięciolecie fioletowej marynary, „Obieg”, 08.02.2005
– KB, Pod­sumowanie Dawic­kiego, „Gazeta Wybor­cza – Kraków”, 07.03.2005
– Łukasz Guzek, Edzio dziękuje, Oskar per­for­muje, “Spam.​art.pl”, 06.02.2005
– ŁUK, Nasze kochane kor­poracje. Zaprasza Kazimierz Piotrow­ski, „Gazeta Wybor­cza. Katowice.Co jest grane. Tychy”, 04.02.2005
– Justyna Nowicka, Prowaokacyjne gry z publicznoscią, “Rzecz­pospolita. Kraków”, 02.02.2005
– Magda Mazurska-​Szumiec, Szloch artysty, „Gazeta Krakow­ska”, 02.02.2005
– Katarzyna Bik, Czarnoksiężnik performance’u, “Gazeta Wybor­cza. Kraków. Co jest grane”, 28.01.2005
– Dorota Jarecka, Co z malar­stwem?, “Gazeta Wybor­cza. Kul­tura”, 31.01.2005, s. 16
– (AN), Zaskoczenia w Bun­krze, „Dzien­nik Polski”, 29.01.2005
– Piotr Sarzyński, Dwaj panowie D., „Polityka”, nr 4(2488), 29.01.2005
– Katarzyna Bik, Ten niepoważny Oscar Dawicki, “Gazeta Wybor­cza. Kraków”, 29-30.01.2005
– Agnieszka Żechowska, Odporność na konsumpcję, „Arteon”, nr 1/57/2005, s. 6-7
– Paolo Bian­chi, Thomas Wulf­fen, Re:Location Shake, „Kun­st­forum”, Bd. 173, November-​December 2004, ss. 266-291
– Monika Małkowska, Widoki na głupotę, „Rzecz­pospolita”, 17.12.2004
– Dorota Jarecka, Polacy młodzi i starsi, „Gazeta Wybor­cza”, 16.12.2004
– Jerzy Szer­szunowicz, Kot w butach, „Kurier poranny”, 08.11.2004
– Monika Małkowska, Trudne odpowiedzi na głupie pytania, „Rzecz­pospolita”, 08.11.2004
– Eulalia Domanow­ska, Sztok­holm­ski sukces techiczny, „EXIT”, nr 2 (58), 2004, ss. 74-77
– Grzegorz Bor­kow­ski, Z czego tworzy się instytucję sztuki?, „Obieg” nr 2(70)/2004, s. 34-37.
– Jolanta Antecka, Po Lille – w Krakowie, „Dzien­nik Polski”, 22.08.2004
– Anna Bugaj­ska, Śledźcie ścieżki, „Gazeta Wybor­cza. Kraków”, 16.08.2004
– AB, Równoległa prowokacja, „Gazeta Wybor­cza. Kraków”, 13.08.2004
– MB, Sztuka na wynos: dzieło, gadżet, pamiątka, „Art&Business”, nr 7-8/2004, s. 66-69
– Marcel Andino Velez, Sztuka na ladzie. Prze­wod­nik po argach sztuki ART Poznań 2004. „Przekrój (dodatek)”, 06.06.2004, s. 6
– POŁ, Testosteron i Stasiuk, „Gazeta Wybor­cza. Białystok”, 06.05.2004
– Piotr Sarzyński, Galeria pomysłów, „Polityka”, 03.04.2004
– Jerzy Szer­szunowicz, Sześciu wspaniałych, „Kurier poranny”, 14.02.2004
– POŁ, Spoj­rzenia w Arsenale, „Gazeta Wybor­cza. Białystok”, 13.02.2004
– Młodzi Artści Piękni Czter­dziestoletni, „Art&Business”, 1-2.2004, ss. 10-14
– Katarzyna Jagodzińska, Czy artysta ist­nieje?, „Arteon”, 8/2006, ss. 31-33
– Mag­dalena Ujma, Błąd sys­temu, „Teksty.bunkier.pl”, 2004
– Wal­demar Kuchanny, Puścić pawia do doniczki, „Nie”, 18-25.12.2003
– (MT, PAP), Inżynieria artystyczna, „Trybuna”, 17.12.2003
– Mieczysław Alba, Spoj­rzenia 2003, czyli młode talenty, „Pod prąd”, nr 12/112, grudzień 2003
– Agnieszka Kowal­ska, Czy on ist­nieje?, “Gazeta Wybor­cza”, 27.11.2003
– Stach Szabłowski, „Spoj­rzenie za 10 000 euro”, „Życie War­szawy. Po godzinach”, 27.11.2003
– Monika Małkowska, Na złamanie karku, „Rzecz­pospolita”, 21.11.2003
– Monika Małkowska, Łapówka za wygraną, „Rzecz­pospolita”, 18.11.2003
– Spoj­rzenie widza, „Gazeta Wybor­cza. Stołeczna”, 14.11.2003
– Roman Dziad­kiewicz, Sztuka, czyli wirus, „City Magazine”, wrzesień 2003
– Łukasz Gor­czyca, Oskar Dawicki nie ist­nieje, „Opcje”, nr 4-5, 2003, ss. 54-57 + fotografia na pierw­szej stronie okładki
– Agnieszka Rayzacher, Tropem Dawic­kiego, “Exit”, nr 2, 2003
– Agnieszka Kowal­ska, Kim jest „O”?. Wystawa Oskara Dawic­kiego w Zachęcie, „Gazeta Wybor­cza. Stołeczna”, 18.02.2003, s. 7
– Stach Szabłowski, Śledź się sam, “City Magazine”, wrzesień 2002
– Monika Małkowska, Z cyganów w bizen­smenów, „Rzeczpospolita”, 31.07.2002
– Rafał Jakubowicz, Mała dywer­sja, „Arteon”, nr 1, 2003, ss. 28-30
– Rafał Jakubowicz, One small diver­sion, „Umelec”, nr 3, 2002, ss. 56-59
– Paweł Górecki, Człowiek znaleziony w cudzysłowie, „Dwukropek”, nr 2, 2002, ss. 9-13
– JAN, Światłem po murach, „Gazeta Wybor­cza. Kul­tura. Toruń”, 09-10.06.2001
– JAN, Mul­timedia w ruinach, „Gazeta Wybor­cza. Byd­goszcz”, 07.06.2001
– KB, Fort Sztuki w Nor­wegii, „Gazeta Wybor­cza. Kraków”, 20.05.1999

 

WYWIADY:

 

– Czytaj­cie Przy­pisy. Z Oskarem Dawic­kim roz­mawia Alek­san­der Hudzik, „Notes na 6 tygodni”, marzec – kwiecień 2011, ss. 98-102
– I’m sorry, Z Oskarem Dawic­kim roz­mawia Piotr Ber­natowicz, ss. 16-21.
– Edith Jer­bakova, FlashArt, Vol. XLIII, No. 272, May-​June 2010, s. 105
-Taki Kwaśny Logos. Z Oskarem Dawic­kim, artystą, roz­mawia Dorota Jarecka, „Wysokie obcasy” Nr 45 (548) 14 listopada 2009
– Karol Radziszew­ski, Roz­mowa z Oskarem Dawic­kim / A chat with Oskar Dawicki, „DIK Fagazine”, No 6, październik 2007, ss. 30-33
– Julia Kluzowicz, Per­for­merzy. Ze Zbigniewem War­pechow­skim, Janem Świdzińskim, Jerzym Beresiem, Jerzym Bałdygą, Arturem Taj­berem, Grupą Sędzia Główny i Oskarem Dawic­kim roz­mawia Julia Kluzowicz, „Didaskalia”, październik 2005, ISSN 1233-0477, ss. 24-31
– Oskar Dawicki. W ogóle jest nudny. Z Oskarem Dawic­kim roz­mawia Rafał Romanow­ski, „Gazeta Wybor­cza. Kraków”, 23.10.2004
– Sztuka zawsze dzieje się pośród ludzi. Z Oskarem Dawic­kim roz­mawia Roman Lewan­dow­ski, „artPapier”, 2004

 

KSIĄŻKI:

 

– Łukasz Gor­czyca, Łukasz Ron­duda, W połowie puste, Warszawa,2010
– Raport Kroniki 2005-2008, Bytom, 2008, s. 44.
– Architek­tura intymna, architek­tura porzucona / Intimate Architec­ture. Aban­doned Architek­ture, Bytom, 2007 ss. 32-33 [publikacja pracy: Panorama, 2006]
– Tek­stylia bis. Słownik młodej pol­skiej kul­tury, Kraków, 2006, s. 506

Teksty i publikacje własne:

– „Lampa” nr 1(10) styczeń/2005 (na czwar­tej stronie okładki praca „Inwokacja”)


Oskar Dawicki