ONLINE:

 

– Michał Budny, by Simon Rees, 2011, frieze, EN

– Michal Budny. Johnen Galerie”, Flash Art, Februar 2013
– „Modern Polish Art”, Kyiv Post, 30.8.2012
– „Michal Budny”, Art in America, 01.06.2012
– „Michal Budny – Zywica”, Raster Art.Pl, 27.03.2012

– „Solo exhibition by Michal Budny at the National Gal­lery of Art in Vilnius”, art­daily, 15.03.2012

– „Lithuania. Solo exhibition by Michal Budny at the National Gal­lery of Art in Vilnius”, art​map.tv, 15.03.20012

– „Widerborstiger Witz”, artnet, 02.11.2011

– „Michal Budny: Zywica”, Con​tem​poraryart.com, 27.2.2012

 

 

KATALOGI I FOL­DERY WYSTAW INDYWIDUALNYCH:

 

– Frischzelle_14: Michał Budny, Kun­st­museum Stut­t­gart, 2011 (w językach: angiel­skim i nie­miec­kim)
– Michał Budny, Kerber Verlag/Raster 2009 (w językach pol­skim i angiel­skim) [teksty: Jakub Banasiak, Łukasz Gor­czyca, Jan Ver­woert]
– Michał Budny, Zbigniew Rogal­ski, Projek­cja / Projec­tion, Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, War­szawa, 2006 (w językach: pol­skim, angiel­skim) *
– Budny, Elsner, Ziółkowski. Das Radio emp­fiehlt, Kun­stverein Nurn­berg, Nurn­berg, 2006 (w językach: nie­miec­kim, angiel­skim) *
– Michał Budny. Instalacja, W samym cen­trum uwagi. Czesc 8 / At The Very Centre of Atten­tion. Part 8, Cen­trum Sztuki Współczesnej Zamek Ujaz­dow­ski, War­szawa, 2006 (w językach: pol­skim, angielskim) *

 

KATALOGI I FOL­DERY WYSTAW ZBIOROWYCH:

 

– Nowy porządek, Ars Stations Foun­dations by Grażyna Kul­czyk, Poznań 2011
-Mir, Galeria Arsenał, Białystok, 2011 (w językach: pol­skim i angiel­skim)
-(Z)ART, Galerie Abtart, Stut­t­gart 2009 (w języku nie­miec­kim i angiel­skim)
– Illusion & Kon­sequenz. Programm Novem­ber 2008 – Januar 2009, Kun­stahalle Mainz 2008. (w języku nie­miec­kim)
– L’art con­tem­porain en Europe. Expérience Pom­mery #5 (Domaine Pom­mery, Reims, FR), Beaux Arts/TTM Éditions, Boulogne 2008.
– Lance M. Fung, Lucky Number Seven, SITE Santa Fe’s Seventh Inter­national Bien­nial [vol. I], SITE Santa Fe, 2008, s. 80-85, 175-177 (w języku angiel­skim)
– Lance M. Fung, Lucky Number Seven, SITE Santa Fe’s Seventh Inter­national Bien­nial [vol. II], SITE Santa Fe, 2008, s. 36-41. (w języku angiel­skim)
– Raster. L’artista nella rinunicia 2. Trans­fert Gal­lerie Polac­che a Roma 3, Istituto Polacco di Roma, War­szawa, 2008
– Der grosse Wurf. Fal­tun­gen in der Gegen­wart­skunst / Fal­ling right into place. The Fold in Con­tem­porary Art, Kun­st­museen Krefeld, 2008, ss. 38-53 (w językach: angiel­skim i nie­miec­kim)
– Bodycheck.10. Trien­nale Klein­plastik. Fel­bach, 2007 (w językach: nie­miec­kim, angiel­skim)
– Manipulacje. O ekonomii klam­stwa. / Manipulations. On economies of Deceit. Cen­trum Sztuki Współczesnej Łaźnia, Gdańsk, 2007 (w językach: pol­skim, angiel­skim)
– W Polsce, czyli gdzie? / In Poland, that is Were? Cen­trum Sztuki Współczesnej Zamek Ujaz­dow­ski, War­szawa, 2006 (w językach: pol­skim, angiel­skim)
– Prague Bien­nale 2005, National Gal­lery, Praga, 2005 (w językach: czeskim, angiel­skim)
– Revange on realism. The fictic ious moment in cur­rent polish art. Krin­zin­ger Projekte, Wiedeń, 2005 (w językach: angiel­skim, nie­miec­kim)
– post_​modellismus. Models in art / Modelle in der kunst Krin­zin­ger Projekte, Wiedeń, 2005 (w językach: angiel­skim, nie­miec­kim)
– Spoj­rzenia. II edycja / Views. II edition, Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, War­szawa, 2005 (w językach: pol­skim, angiel­skim)
– De ma fenetre. Des artistes et leur ter­ritoires. Ecole national super­ieure des beaux-​arts, Paryż, 2004 (w językach: fran­cuskim, angiel­skim)
– Prym / Prym, Galeria BWA, Zielona Góra, 2004 (w językach: pol­skim, angielskim)

 

RECEN­ZJE, ARTYKUŁY:

 

– Noemi Smolik, Kun­stverein fuer die Rhein­lande und West­fal­len, Dues­sel­dorf, „Frieze”, Summer 2011, s 134.
– Tereza Papamichali, On work­shop and process: Warsaw’s art scene, http://​kaput.​gr/​0​5​/​p​a​p​a​m​i​c​h​a​l​i​.html
– Jakub Banasiak, Urok plastycz­nego haiku, „Dziennik” w dodatku „Kultura”, 20.03.2009, s. 36-37.
– Igor Seider, Cisza, przepaść, echo…, „Rzeczpospolita” w dodatku „Życie Warszawy”, 18.03.2009, s. 6.
Sztuka.pl, Michał Budny. Prace. Obiekty, układy prze­strzenne, kwiecień 2009
– GyGo-Schüler lasen eigene Texte in Kun­sthalle vor, „MRZ”, 13.02.2009.
– Marcus – Andreas Goos­sens. Gedan­ken über Wir­klich­keit, „AZ”, 13.02.2009.
– Diese Kunst gefällt nicht jeder­mann, „MRZ”, 12.02.2009.
– des., „Illusion & Konsequenz” in Mainz, „FAZ”, 29.01.2009.
– Garek, Spielerischer Zugang zur Kunst, „Der Mainzer” 01/2009.
– Monika Małkowska, Kto będzie gwiazdą za 10 lat – ran­king subiek­tywny, „Rzeczpospolita” nr 11 (8216), 14 stycz­nia 2009 r., s. 18-19.
– Tomasz Fudala, w: Nowe zjawiska w sztuce pol­skiej po 2000, War­szawa, 2007, s. 168 (w językach: pol­skim, angiel­skim)
– Bar­bara Scheuer­mann, Abseits von Kun­st­zir­kus. Neues in Kolner Galerien – Unter­wegs in der Sud­stadt, Kolner Stadt-​Anzeiger, 20.02.2007
– Agnieszka Kowal­ska, Pośmiertny hołd dla Super­samu, “Gazeta Wybor­cza”, nr 11, 13-14.01.2007 *
– Eva Dep­pisch, Der polonische Blick, „Nurenberger Zeitung”, 29.07.2006
– Regina Urban, Grüße aus der jüngsten Geschichte, „Nürnberger Nachrichten”, 26.07.2006
– Die Bilder aus dem Radio der Erin­nerung, „Abendzeitung”, 21.07.2006
– Monika Małkowska, Wideoprojek­cja bez projek­torów, “Rzecz­pospolita”, 17.02.2006 *
– Marcel Andino Velez, Operacja „Broniew­ski”, „Przekrój”, 09.11.2005 *
– Agnieszka Kowal­ska, Sekrety tek­turowej poezji, „Gazeta Wyborcza”, 26.10.2005
– Dorota Jarecka, Ponura młodzież w Zachęcie, „Gazeta Wyborcza”, 26.10.2005
– Stach Szabłowski, Poezja zetpete, „Życie War­szawy. Po godzinach”, nr 36(53), 09.09.2004
– Piort Kowalik, Michał Budny, dodatek: Młoda Polska, „Format. Pismo Artystyczne młodych”, nr 48, 04.2005 *
– Michał Woliński, Pociąg do szuflady, „Fluid”, nr 01-2(38), 2004, s. 36-37.
– Stach Szabłowski, Tek­turowe powietrze, „Życie war­szawy. Po godzinach”, 18.12.2003, s. 67

 

WYWIADY:

 

– Marcin Krasny, Projek­cja unplug­ged, Budny i Rogal­ski w Zachęcie, 2006

 

BOOKS:

 

– Piotr Bazylko, Krzysz­tof Masiewicz, Prze­wod­nik kolek­cjonera sztuki naj­now­szej, Warszawa-​Kraków 2008, s. 114-115.
– Raport Kroniki 2005-2008, Bytom, 2008, s. 44.
– Architek­tura intymna, architek­tura porzucona / Intimate Architec­ture. Aban­doned Architek­ture, Bytom, 2007 s. 52 [publikacja pracy: Książki, 2006]
– Tek­stylia bis. Słownik młodej pol­skiej kul­tury, Kraków, 2006, s. 49
– Łukasz Gor­czyca, Płaskie projek­cje, trójwymiarowe fakty, Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, War­szawa, 2006
– Marcin Krasny, Instalacja w: W samym cen­trum uwagi. Część 8, Cen­trum Sztuki Współczesnej Zamek Ujaz­dow­ski, War­szawa, 2006

 

TEKSTY I PUBLIKACJE WŁASNE:

 

– „Europa. Tygo­dnik idei. Fakt”, nr 38(77), 21.09.2005 [okładka]


Michał Budny