Galeria Raster została założona jako kon­tynuacja wspólnych projektów dwóch krytyków sztuki, Łukasza Gor­czycy i Michała Kaczyńskiego – magazynu artystycz­nego „Raster” i garażowej galerii „Naświetlarnia”. Od początku swej działalności skutecz­nie promujemy młodych artystów – zaczynali z nami m.in. Michał Budny, Rafał Buj­now­ski, Aneta Grzeszykow­ska i Wil­helm Sasnal. Reprezen­tujemy również wybit­nych artystów średniej i star­szej generacji jak Zbigniew Libera czy historyczny duet KwieKulik. Program galerii roz­wija się o kolejne, intrygujące i obiecujące postaci międzynarodowej sceny artystycz­nej jak grupa Slavs and Tatars, Eva Kotat­kova czy Ragnar Kjartansson.

 

Naszą szczególną inicjatywą jest innowacyjny cykl międzynarodowych projektów artystycz­nych Villa (dotych­czas w War­szawie, Tokyo i Reykjaviku), realizowany we współpracy z naj­ciekaw­szymi, młodymi galeriami z całego świata. W jego ramach szukamy twórczych alter­natyw dla zin­stytucjonalizowanego rynku sztuki, odkrywamy potencjał lokal­nych scen artystycz­nych oraz roz­wijamy międzynarodową wymianę artystyczną z nastawieniem na jej eks­perymen­talne formy i aspekty społeczne.

 

W ramach programu Raster Editions oferujemy fotografie, grafiki, druki i inne obiekty w limitowanych edycjach produkowane we współpracy z naj­ciekaw­szymi pol­skimi artystami różnych generacji. Program wydaw­niczy galerii skupia się na monografiach związanych z galerią artystów, artists books, w tym wydaw­nic­twach muzycz­nych i literac­kich, a jego dopełnieniem jest seria wydaw­nicza poświęcona kul­turowej tożsamości War­szawy. W jej ramach publikujemy mało znane, oryginalne materiały i badania dotyczące prze­strzeni miej­skiej, architek­tury, kul­tury wizual­nej, material­nej i literac­kiej naszego miasta. Wszyst­kie nasze książki wyróżniają się wysoką kulturą edytorską, staranną oprawą graficzną i dopracowaną poligrafią.


O GALERII

Galeria Raster jest jednym z pionierów i liderów rynku sztuki współczesnej w Europie Środkowej oraz jedną z najbardziej znanych polskich galerii na świecie. Od ponad 10 lat jesteśmy obecni na międzynarodowej scenie artystycznej, współpracujemy z najważniejszymi instytucjami i kolekcjami, wystawiamy i reprezentujemy wybitnych polskich i zagranicznych artystów, uczestniczymy w największych targach sztuki takich jak Art Basel (w Bazylei, Miami i Hong Kongu), Frieze, Fiac, LISTE czy Art Dubai. Realizujemy projekty wystawiennicze w Europie, Azji i Ameryce, a jednocześnie działamy aktywnie na rzecz rozwoju lokalnej, warszawskiej sceny artystycznej. Publikujemy książki oraz edycje artystyczne, współtworzymy lokalne i międzynarodowe programy edukacyjne.