Galeria Raster została założona jako kon­tynuacja wspólnych projektów dwóch krytyków sztuki, Łukasza Gor­czycy i Michała Kaczyńskiego – magazynu artystycz­nego „Raster” i garażowej galerii „Naświetlarnia”. Od początku swej działalności, czyli od 2001 roku, skutecz­nie promujemy młodych artystów – zaczynali z nami m.in. Michał Budny, Rafał Buj­now­ski, Aneta Grzeszykow­ska i Wil­helm Sasnal. Reprezen­tujemy również wybit­nych artystów średniej i star­szej generacji jak Zbigniew Libera, Zofia Rydet, Edward Dwur­nik czy historyczny duet KwieKulik.

 

Od samego początku działalności jesteśmy obecni na międzynarodowej scenie artystycz­nej. Współpracujemy z najważniejszymi instytucjami i kolek­cjami, uczest­niczymy w największych tar­gach sztuki takich jak Art Basel (w Bazylei, Miami i Hong Kongu), Frieze, Fiac, LISTE czy Art Dubai. Program galerii regular­nie roz­szerza się o kolejne intrygujące i obiecujące postaci światowej sceny jak grupa Slavs and Tatars, Eva Kotat­kova czy Michelle Rawlings.

 

Naszą szczególną inicjatywą jest cykl międzynarodowych projektów artystycz­nych Villa (dotych­czas w War­szawie, Tokyo, Reykjaviku i Toronto), realizowany we współpracy z naj­ciekaw­szymi, młodymi galeriami z całego świata. W jego ramach szukamy twórczych alter­natyw dla zin­stytucjonalizowanego rynku sztuki, odkrywamy potencjał lokal­nych scen artystycz­nych oraz roz­wijamy międzynarodową wymianę artystyczną z nastawieniem na jej eks­perymen­talne formy i aspekty społeczne.

 

W ramach programu Raster Editions oferujemy fotografie, grafiki, druki i inne obiekty w limitowanych edycjach produkowane we współpracy z naj­ciekaw­szymi pol­skimi artystami różnych generacji. Program wydaw­niczy galerii skupia się na monografiach związanych z galerią artystów, artists books, w tym wydaw­nic­twach muzycz­nych i literac­kich, a jego dopełnieniem jest seria wydaw­nicza poświęcona kul­turowej tożsamości War­szawy. W jej ramach publikujemy mało znane, oryginalne materiały i badania dotyczące prze­strzeni miej­skiej, architek­tury, kul­tury wizual­nej, material­nej i literac­kiej naszego miasta. Wszyst­kie nasze książki wyróżniają się wysoką kulturą edytorską, staranną oprawą graficzną i dopracowaną poligrafią.


O galerii

 

Galeria Raster jest jednym z pionierów i liderów rynku sztuki współczesnej w Europie Środkowej oraz jedną z najbardziej znanych polskich galerii na świecie. Współpracujemy z najważniejszymi instytucjami i kolekcjami, uczestniczymy w największych targach sztuki, a jednocześnie działamy aktywnie na rzecz rozwoju lokalnej sceny artystycznej. Publikujemy książki, edycje artystyczne, a także współtworzymy krajowe i międzynarodowe platformy współpracy między galeriami. Od 20 lat prezentujemy niezmiennie najbardziej oryginalnych artystów i artystki z kraju i ze świata.