Niedawna wystawa Rafała Buj­now­skiego w Rastrze – „Arsoniści” – odnosiła się do noc­nego, (mało)polskiego krajobrazu. Tym­czasem od co naj­mniej pół roku Rafał inten­syw­nie pracuje nad całkowicie nowym przedsięwzięciem w radykal­nie odmien­nym krajobrazie. Pierw­sze, zimowe miesiące tego roku spędził na jednej z Wysp Kanaryj­skich. Wyjazd ten, chociaż trak­towany jako rekonesans, okazał się na tyle inspirujący, że obec­nie Buj­now­ski pracuje nad zor­ganizowaniem stałej bazy pobytowej  oraz prywat­nego programu artists-in-residence na Fuer­teven­turze (poważni part­nerzy poszukiwani!). Tym­czasem plonem zimowego wyjazdu był zbiór tam­tej­szej ziemi, którą – tak jak to się kiedyś robiło – Rafał ucierał na pig­menty. Na zdjęciach – krajobraz kanaryj­ski okiem malarza i jego eks­trakt w postaci gotowych, własnoręcznie przy­gotowanych pigmentów.


WIEŚCI Z PRACOWNI

Pigmenty z Wysp Kanaryjskich