Otwarcie wystawy „Sztuka w zmieniającym się świecie – Puławy 1966” we wrocławskim Muzeum Współczesnym uświetnił wyjątkowy per­for­mens Oskara Dawic­kiego. Artysta został zaproszony przez kuratorkę wystawy (poświęconej jed­nemu z najważniejszych plenerów artystycz­nych w latach 60.), do odtworzenia legen­dar­nego Pokazu Syn­kretycz­nego „Ofiarowanie pieców” Włodzimierza Borow­skiego. Radykalne działanie Borow­skiego, owiane aurą skan­dalu i nie­zrozumienia polegało na uroczystym ogłoszeniu pieców Zakładów Azotowych w Puławach za dzieło sztuki i ofiarowanie ich jako takich dyrek­cji zakładów. Gest ten uświetniło wykonanie przez artystę pieśni składającej się z jed­nego słowa „mocznik” wyśpiewywanego na melodię Mazurka Dąbrowskiego.

Dawicki podjął wyzwanie i wspierany przez miej­scowy chór Ars Can­tandi wykonał we wrocławskim muzeum działanie zatytułowane „Ofiarowywanie bunkra”. Akcja rozpoczęła się od prze­mar­szu artysty z chórem i publicznością z par­teru na dach bunkra (który służy za tymczasową siedzibę Muzeum Współczesnego) z pieśnią na ustach – słowem „bunkier” śpiewanym na melodię „Deutschland, Deutsch­land  ueber Alles…”. Na górze, w efek­tow­nej scenerii panoramy Wrocławia, Oskar, parafrazując oryginalny tekst Borow­skiego, przekazał dyrek­tor muzeum Dorocie Mon­kiewicz bun­kier jako dzieło sztuki. W wiel­kim finale bun­kier odzyskany został w sposób ostateczny – chór zaintonował Mazurka Dąbrowskiego zastępując tekst hymnu, jednym, powtarzanym w kółko słowem: „schron”. W ten sposób muzealny gmach został również sym­bolicz­nie odzyskany dla języka polskiego.

Skrócony zapis „Ofiarowania bunkra” można obejrzeć na youtube.

.

Fot. Muzeum Współczesne, Wrocław


DAWICKI W AKCJI

Ofiarowanie bunkra

Muzeum Współczesne, Wrocław

20.06.2013 r.