Na zaproszenie Andy Rot­ten­berg Slavs and Tatars prezentują oryginalną i funkcjonalną rzeźbę uliczną przy głównej arterii Lublina. Tegoroczna edycja festiwalu Otwarte Miasto dedykowanego sztuce w prze­strzeni miej­skiej nosi tytuł „Uni-ja/Uni-on” i odnosi się do tożsamości Lublina jako miasta pogranicza i bogatej w sym­boliczne wydarzenia historii. W taki kon­tekst Slavs and Tatars wprowadzili jedną ze swoich ulubionych figur – postać Nasred­dina – mitycz­nego mędrca, bohatera roz­licz­nych opowieści, dyk­teryjek i przypowieści popular­nych od średniowiecza na Bliskim Wschodzie i Bałkanach. Naj­bar­dziej roz­po­wszech­nione wyobrażenie Nasred­dina przed­stawia go siedzącego na osiołku tyłem do kierunku jazdy. Dla Slavs and Tatars to modelowa postać antymoder­nisty – zmierzającego do przodu, ale zapatrzonego w to co zostaje w tyle. Molla Nasred­din – taki też tytuł nosił azer­ski magazyn satyryczny z początku XX wieku, któremu kolek­tyw poświęcił jedną ze swych książek – został przez Slavs and Tatars prze­niesiony do współczesności w formie przyjaznej najmłodszym – kolorowego bujaka ulicz­nego. W takiej postaci Nasred­din pojawił się po raz pierw­szy 2012 roku na bien­nale w koreańskim Gwan­gju. Teraz, z okazji projektu Andy Rot­ten­berg powstała jego lubel­ska wersja.

Projek­towi, w którym bierze udział kil­kunastu artystów z różnych stron światu, towarzyszył również panel w muzeum na zamku lubel­skim, w którym wziął udział jeden z członków Slavs and Tatars. Tłem dla roz­mowy było – jakżeby ina­czej – monumen­talne malowidło Jana Matejki „Unia Lubelska”.Paneliści, od lewej: Julian Heynen, Payam Sharifi, Marina Naprushkina, Mirosław BałkaInstalacja Mirosława Bałki w ramach wystawy "Uni-ja/Uni-on"Molla Nasreddin na Krakowskim Przedmieściu


WYSTAWY W POLSCE

Nasreddin w Lublinie

Otwarte Miasto. Festiwal sztuki w przestrzeni publicznej.

 

"Uni-ja/Uni-on"

kurator: Anda Rottenberg

 

artyści: Paweł Althamer, Colin Ardley, Mirosław Bałka, Esra Ersen, Assaf Gruber, Flo Kasearu, Yakov Kazhdan, Zlatko Kopljar, Marcel Łoziński, Olaf Metzel, Anna Molska, Marina Naprushkina, Egle Rakauskaite, Pedro Cabrita Reis, Mykola Ridnyi, Slavs and Tatars, Leon Tarasewicz

 

Lublin, 21.06.- 20.07.2013 r.