Tegoroczny pokaz prac Anety Grzeszykow­skiej na tar­gach Frieze Art Fair w Lon­dynie zebrał dużo pozytyw­nych opinii, w tym wzmianki w prasie i inter­necie. Prezentację Negative Book „The Guardian” zaliczył do naj­ciekaw­szych fotograficz­nych projektów pokazywanych w tym roku na londyńskich tar­gach. Nasze stoisko znalazło się też wśród pięciu „must-see” wytypowanych przez angiel­ski portal art​fund.org. Przy­chylny opis prezen­tacji Anety Grzeszykow­skiej wraz ze zdjęciami można z kolei przeczytać na inter­netowej stronie magazynu „Szum”, zaś słynna londyńska kolek­cjonerka Anita Zabludowicz umieściła prace Anety na szczycie listy swoich tegorocz­nych, tar­gowych odkryć.


TARGI SZTUKI

Miłe prasowe echa po pokazie Rastra na Frieze