Ukazał się właśnie szósty tom w serii wydaw­niczej Fun­dacji Raster, „Warszawa Gutta” Błażeja Pin­dora – pierw­sze albumowe wydaw­nic­two poświęcone twórczości jed­nego z najważniejszych pol­skich architektów XX wieku. Jak poprzed­nie publikacje, łączy on oryginalną treść z artystyczno-​dokumentalnym esejem wizual­nym, a także szlachetnością formy edytorskiej.

 

Premiera publikacji odbędzie się 21 listopada o godz. 18:00 w Pawilonie SARP przy ul. Foksal 2 w Warszawie. 

 

Kolejne spo­tkanie autor­skie odbędzie się na War­szaw­skich Tar­gach Książki Artystycz­nej, w niedzielę, 25 listopada o godz. 17:00 – z Błażejem Pin­dorem oraz Łukaszem Gorczycą. Na stoisku Rastra przez cały week­end trwania targów (24-25 listopada) będzie można również nabyć ostat­nie egzem­plarze innych tytułów z naszej serii war­szaw­skiej, oraz wybrane książki artystów Rastra w specjal­nych cenach. Swoją premierę będzie miał u nas także kolejny zeszyt kul­towego magazynu “NOT.FOT.”.


wydarzenia

Książki, książki, książki