Rodzinne warsz­taty towarzyszące wystawie”Działania z rodziną” zor­ganizowane zostały przez Spo­tlight Kids. Rodzice i dzieci mieli okazję obej­rzenia wyjątkowych prac Anety Grzeszykow­skiej oraz duetu KwieKulik, które posłużyły im następnie jako punkt wyjścia do wspólnych działań.

 

Aneta Grzeszykow­ska tworzy ręcznie szyte lalki: białe przedstawiają jej córkę Franciszkę w przyszłości, a czarne – skon­struowane na pod­stawie fotograficz­nych pier­wo­wzorów – przedstawiają artystkę w kolej­nych fazach jej własnego dzieciństwa. W otoczeniu białych lalek „z przyszłości” uczest­nicy warsz­tatów dostali do wykonania rysun­kowe zadania: rodzice inspirując się planami na przyszłość dzieci, a dzieci – przedstawiając dzieciństwo swych rodziców na pod­stawie fotografii z rodzin­nych albumów.

 

Oprócz rzeźb-lalek na wystawie pojawia się również monumen­talna instalacja autor­stwa duetu KwieKulik: „Działania z Dobromierzem” to seria fotografii powstałych w latach 70., dokumentujących podej­mowane przez artystów próby wplecenia ich codzien­nego życia – a wraz z nim obecności ich syna, Dobromierza – do ich sztuki. W ten sposób we własnym miesz­kaniu lub na spacerach, przy użyciu przed­miotów codzien­nego użytku, dokonywali wizual­nych działań z udziałem syna wzorując się na działaniach matematyczno-​logicznych. Uczest­nicy warsz­tatów odtworzyli tytułowe działania z rodziną inspirując się zdjęciami KwieKulik – tym razem jednak to dzieci stanęły po drugiej stronie obiek­tywu: mogły upozować swoich opiekunów i zaaranżować nie­codzienne kom­pozycje z przy­gotowanych przed­miotów, dzięki czemu to właśnie rodzice stali się modelami wykonującymi komendy i sugestie dotyczących tworzonych kompozycji. 


WARSZTATY NA WYSTAWIE

Działania z dziećmi

Sobota, 5 marca, 12:30

 

Prowadzenie: Spotlight Kids (Mikołaj Małek, Karolina Rodanowicz, Agnieszka Sinicka)POWIĄZANE