1218_10152861390705481_668969649_n

Najnowszy numer teatral­nego periodyku “Didaskalia” przynosi blok tekstów poświęconych różnym aspek­tom twórczości Oskara Dawic­kiego. Dorota Jarecka w obszer­nym eseju przybliża postać i światopogląd artysty, Piotr Kosiew­ski roz­mawia z Dawic­kim o doświadczeniu fil­mowym i powstającym filmie “Performer”, zaś Joanna Jopek przy­pomina książkę “W połowie puste” i obiera ją za punkt wyjścia do wnikliwej analizy “performatywności negatywnej”. Dawicki, jako “praktyk porażki” wychodzi tu zwycięsko z kon­fron­tacji m.in. z Mariną Abramovič.

Na okładce fotografia z planu filmu “Performer” z Dawic­kim w tytułowej roli.


Z PRASY

Dawicki w DIDASKALIACH