Dawicki na murach Gdańska

W ramach wystawy festiwalu Nar­racje, dwie prace fil­mowe Oskara Dawic­kiego „Drzewo Wiadomości” (2008) oraz „Wisielec” (2011) zostały zaprezen­towane w postaci spek­takular­nych, wiel­kofor­matowych projek­cji na budyn­kach gdańskiego Starego Miasta. Szczególna forma prezen­tacji uwydatniła sens obu prac, szczególnie pierw­szej z nich, wyświetlanej na dachu gotyc­kiego kościoła.


Dawicki na murach Gdańska

Festiwal Narracje

Gdańsk

14.11-17.11.2012